I SISTA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten -

Elit­lop­pet i dag är Bold Eag­le mot öv­ri­ga värl­den och jag tror oer­hört myc­ket på den frans­ke iko­nen.

Så vin­na­ren av ”Vägen till Elit­lop­pet” i Gäv­le vet vad som vän­tar ...

Bå­de Bri­o­ni (odds 27,06) och Na­har (5,48) har vun­nit Elit­lop­pet ef­ter se­ger i ”Vägen till Elit­lop­pet” i Gäv­le men vin­na­ren på lör­dag ställs mot myc­ket tuf­fa­re mot­stånd än de ha­de. Ja, årets Elit­lopp kan bli den häf­ti­gas­te ge­nom ti­der­na med tan­ke på start­fäl­tet.

Jag tip­par Twis­ter Bi som seg­ra­re i ”Vägen till Elit­lop­pet”. Han är snabb ut, men lad­das Tar­get Kro­nos fullt ut i star­ten får Twis­ter Bi det svårt att nå led­ning­en från in­ner­spå­ret.

Jag är en av tolv kus­kar som kört Twis­ter Bi i Jer­ry Ri­or­dans re­gi. Vi var då tvåa bakom spetsvin­nan­de stall­kam­ra­ten Tre­a­sur Kro­nos. Och, jag är in­ne på att Twis­ter Bi kan gå seg­ran­de ur stri­den även med ett rygg­lopp och fritt till slut.

Två Kihl­ström-spi­kar

Ör­jan Kihl­ström top­par V75-li­gan på si­na 17 seg­rar, sex fler än John­ny Tak­ter.

Ör­jan kan ut­ö­ka den led­ning­en i Gäv­le. Floyd P Bo­ko (avd 1) och White­house Ex­press (avd 5) är två rik­tigt bra häs­tar för klas­sen och jag sing­el­strec­kar. Nu är jag in­te en­sam om att gö­ra det, så de som är ute ef­ter jack­pot-mil­jo­ner­na ska nog väl­ja and­ra spi­kar.

Många kom­mer ock­så att läm­na Art Nök­kve en­sam på bong­en i kall­blods­lop­pet. Kus­ken och trä­na­ren Hå­kan Skoglund an­das op­ti­mism, men spring­spå­ret på tillägg är in­te op­ti­malt. Jag tyc­ker att Vest­pol Gla­di­a­tor och Sort Gull ock­så plat­sar på sy­ste­met. De är dels bra för klas­sen, dels har de per­fek­ta ut­gångs­lä­gen.

Fan­tas­tisk tid stun­dar

Trav­fes­ter­na av­lö­ser varand­ra och ef­ter V75 i Gäv­le kom­mer årets höjd­punkt; Elit­lopps­hel­gen på Sol­val­la.

Auk­tio­ner, trav i tre da­gar med V75-fi­na­ler och Har­per Ha­no­vers lopp på lör­dag och Elit­lop­pet på sön­dag.

Och, det en­da jag vill läg­ga till öns­ke­lis­tan är att det blir en helg med strå­lan­de väder. In­te är det för myc­ket be­gärt, el­ler hur?

I öv­rigt; ja, att min och Team Rög­les Quiz Töll lot­tas till spår nio på sön­dag in­för Klass Ii-fi­na­len 27 maj.

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.