Fak­ta:

Det­ta har hänt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* 1985, 13 april, tar press­fo­to­gra­fen Hans Ru­nes­son ett foto av en kvin­na som går till at­tack mot en de­mon­strant för Nor­dis­ka rikspar­ti­et i Växjö med sin hand­väs­ka. Fo­tot ut­sågs till årets bild sam­ma år och rös­ta­des un­der 90-ta­let fram som år­hund­ra­dets bäs­ta bild av tid­skrif­ten VI och Svensk fo­to­hi­sto­risk för­e­ning.

* Konst­nä­ren Su­san­na Ar­win ska­par en brons­sta­ty med in­spi­ra­tion från fo­tot och hän­del­sen. Tan­ken är att sta­tyn ska bli ett min­nes­mär­ke över ci­vil­ku­rage i Växjö. Sta­tyn är en del av hen­nes på­gåen­de konst­pro­jekt ”Den svens­ka tanten” som på­bör­ja­des re­dan i mit­ten av 90-ta­let.

* I P4-do­ku­men­tä­ren ”Tanten med väs­kan” be­rät­tar an­hö­ri­ga till kvin­nan på fo­tot, då 38-åri­ga Da­nu­ta Da­ni­els­son, hur hon själv ald­rig vil­le ta­la om bil­den och om hur hon se­na­re ång­ra­de till­ta­get. Da­nu­ta Da­ni­els­son dog 1988, 41 år gam­mal.

* Kul­tur och fri­tids­nämn­den i Växjö be­slu­tar att in­te kö­pa in sta­tyn ”Med hand­väs­kan som va­pen”, bland an­nat av re­spekt för Da­nu­ta Da­ni­els­sons an­hö­ri­ga.

* I sep­tem­ber 2015 be­rät­tar Las­se Di­ding att han har köpt konst­ver­ket och vill skän­ka det till Var­bergs kom­mun. Han upp­ger att han be­ta­lat ”hund­ra­tu­sen­tals kro­nor” för ver­ket som han gär­na vill se i Brunns­par­ken el­ler Eng­els­ka par­ken.

* De­bat­ten som föl­jer i Var­berg hör till de mest om­fat­tan­de och seg­li­va­de på se­na­re tid. Sta­tyn är vålds­be­ja­kan­de och re­spekt­lös mot kvin­nans an­hö­ri­ga, tyc­ker mot­stån­dar­na. En slag­kraf­tig sym­bol mot an­ti­de­mo­kra­tis­ka kraf­ter, tyc­ker på­he­jar­na.

* En oe­nig kul­tur- och fri­tids­nämnd tac­kar nej till gå­van med röst­siff­ror­na 6-5. Ba­ra S och MP rös­tar för att ta emot gå­van.

* Di­ding rik­tar ef­ter ne­der­la­get sam­ma er­bju­dan­de till Hal­lands Kul­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um som tac­kar ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.