Hay­nes slår Can­nes med häp­nad

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN TT

De­bat­ten om fil­mer gjor­da för tv och om de ska få vi­sas på Can­nes­fes­ti­va­len fort­sät­ter. När Todd Hay­nes mö­ter pres­sen för att ta­la om sin täv­lings­film Won­der­struck ställs även han mot väg­gen om sin åsikt.

Årets he­tas­te frå­ga på Can­nes­fes­ti­va­len ut­går ifrån de Net­flix­pro­du­ce­ra­de täv­lings­fil­mer­na Ok­ja och The Mey­e­rowitz sto­ri­es. Un­der ons­da­gen för­kla­ra­de ju­ryns ord­fö­ran­de Pedro Al­modóvar att han in­te kun­de tän­ka sig att de­la ut Guld­pal­men till en film son in­te först vi­sats på bio.

TODD HAY­NES, VARS film pro­du­ce­ras av Ama­zons tv- och film­bo­lag Ama­zon Sto­ri­es, är för­sik­tig när han ta­lar om äm­net.

– Jag kan in­te ut­ta­la mig om Net­flix. Men fil­mav­del­ning­en på Ama­zon be­står av per­so­ner som äls­kar film. Och Won­der­struck ska vi­sas på bio, fort­sät­ter Todd Hay­nes.

Hans egen kär­lek till me­di­et syns verk­li­gen i Won­der­struck, som lik­som hans för­ra film, Ca­rol, är en ele­gant be­rät­tad histo­ria som ut­spe­las bå­de på 1920- och 1970-ta­len. Fil­mens bå­da be­rät­tel­ser cen­tre­ras kring dö­va barn som rym­mer och tar sig till New York, där historierna mot slu­tet flä­tas sam­man och vi­sar sig hö­ra ihop.

1920-tals­de­len är skild­rad i svart­vitt och ut­an di­a­log, me­dan 1970-tals­de­len ge­stal­tas i färg. Hay­nes sä­ger:

– Vi job­ba­de oer­hört hårt för att allt skul­le se au­ten­tiskt ut. Jag vil­le kon­tras­te­ra sta­dens ut­se­en­den mot varand­ra – den op­ti­mism som fanns på 20-ta­let och det New York på 70-ta­let som var pre­cis ra­ka mot­sat­sen.

WON­DER­STRUCK ÄR I mångt och myc­ket en film som har ska­pats i klipp­rum­met, kon­sta­te­rar han.

– Det är en film som vill dra upp­märk­sam­het till fil­mens språk – och det in­klu­de­rar ock­så mu­si­ken och ljud­de­sig­nen, nå­got som var spe­ci­ellt vik­tigt i en film som hand­lar om döv­het.

Hay­nes sä­ger att han ge­nast insåg att det skul­le kom­pli­ce­rat att gö­ra fil­men, men att han in­te kun­de tac­ka nej till ma­nu­set.

– Det var så oer­hört fil­miskt, allt bi­drog till att gö­ra det oe­mot­stånd­ligt för en film­ska­pa­re. Fo­kus på barn, ett myste­ri­um, led­trå­dar som för dig fram­åt me­dan du und­rar över vad des­sa histo­ri­er har att gö­ra med varand­ra.

Won­der­struck är än­nu in­te köpt till Sve­ri­ge, men ef­ter det över­sval­lan­de mot­ta­gan­de fil­men fått här i Can­nes lär det in­te drö­ja länge för­rän ett svenskt dis­tri­bu­tions­bo­lag tar fram plån­bo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.