Fak­ta: Ru­ben Öst­lund och Can­nes­fes­ti­va­len

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MIRANDA SIGANDER/TT

sce­ner i den som kom­mer att le­va länge.

Pro­du­cen­ten Er­ik Hem­men­dorff bry­ter in och tilläg­ger att det hand­lar om att det kom­mer att ska­pas film­histo­ria.

– Vi har ju en scen som al­la kom­mer att pra­ta om un­der res­ten av fes­ti­va­len. Det går in­te att in­te pra­ta om den, sä­ger han en­tu­si­as­tiskt.

THE SQUA­RE UTSPELAR sig i konst­värl­den och tar av­stamp i konst­ver­ket med sam­ma namn. Det hand­lar om en vit­må­lad fyr­kant, där den som be­hö­ver hjälp kan stäl­la sig.

– Det vi gör är att vi ger oss på de ri­tu­a­ler­na som finns i konst­värl­den. Det finns så många som spe­lar rol­len av en konst­när men som egent­li­gen ba­ra är tom­ma och in­te har nå­got att sä­ga, sä­ger Ru­ben Öst­lund. Tror du att fil­men kan upp­fat­tas som svår­till­gäng­lig om man in­te kan den här mil­jön?

– Nej, un­der klip­pro­ces­sen har vi haft tes­tvis­ning­ar för en bred publik och det har in­te fun­nits någ­ra ele­ment som folk in­te har för­stått. Det finns en idé om att film som har konst­när­li­ga am­bi­tio­ner skul­le va­ra svå­ra­re att ta till sig. Men det * För förs­ta gång­en på 17 år är en svensk film, The squa­re, ak­tu­ell för att täv­la om Guld­pal­men i fes­ti­va­lens hu­vud­täv­ling.

* Men Ru­ben Öst­lund är in­te nå­gon ny­bör­ja­re på fes­ti­va­len.

* 2014: Tu­rist blev ut­ta­gen i si­do­sek­tio­nen Un cer­tain re­gard. Den vann ju­ryns pris, som mot­sva­rar and­ra plats.

* 2011: Play fick världs­pre­miär på fes­ti­va­len, i sek­tio­nen Directors fort­night.

* 2008: De ofri­vil­li­ga blev ut­ta­gen till Un cer­tain re­gard-sek­tio­nen. be­hö­ver in­te va­ra så även om det ab­so­lut finns po­se­ran­de i film­värl­den. Det har va­rit ett mål att und­vi­ka det.

BÅ­DE RU­BEN ÖST­LUND och Er­ik Hem­men­dorff vill fram­hål­la den kol­lek­ti­va in­sats som har re­sul­te­rat i chan­sen till en Guld­palm och bör­jar näs­tan som i ett ima­gi­närt tack­tal att räk­na upp vik­ti­ga med­ar­be­ta­re:

– Sce­no­gra­fen Jo­se­fin Ås­berg och Fredrik Wen­zel som har fo­to­gra­fe­rat har gjort fan­tas­tis­ka jobb. Och b-foto, Ka­rin Jacob­son och So­fia Lars­son, ska­pa­de så bra stäm­ning och de­ras pro­fes­sio­na­li­tet smit­ta­de verk­li­gen av sig.

Dans­ke Claes Bang spås få ett stort genombrott i hu­vud­rol­len. I skå­de­spe­lar­lis­tan finns ock­så Hol­ly­wood-stjär­nor som Eli­sa­beth Moss och Do­mi­nic West. Mo­tion cap­tu­re-vir­tu­o­sen Ter­ry No­ta­ry spe­lar bok­stav­li­gen apa, på ett sätt som gör al­la obe­kvä­ma.

Ru­ben Öst­lund pla­ne­rar att lå­ta ho­nom över­ras­ka världs­pres­sen och in­ta rö­da mat­tan i bäs­ta ap­stil.

– Vi mås­te ju hit­ta på nå­got spek­ta­ku­lärt när vi väl är här, skrat­tar han.

Bild: YANN COATSALIOU/AFP

vi­sa­des fil­men för pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.