Mu­si­kern Chris Cor­nell be­gick själv­mord

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SA­RA HALDERT/TT LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

Rock­stjär­nan och grunge­pi­on­jä­ren Chris Cor­nell är död. Han be­gick själv­mord och blev 52 år.

Den ame­ri­kans­ke sång­a­ren Chris Cor­nell, sång­a­re i Sound­gar­den och Au­di­osla­ve, är död. Han av­led i Detro­it på ons­dags­kväl­len lo­kal tid och i ett ut­ta­lan­de till ny­hets­by­rån AP sä­ger hans ta­les­per­son Bri­an Bum­be­ry att döds­fal­let var has­tigt och ovän­tat och att fa­mil­jen är i chock.

En­ligt den rätts­me­di­cins­ka rap­por­ten be­gick Cor­nell själv­mord, skri­ver ny­hets­by­rån Reu­ters.

Cor­nell be­fann sig på tur­né när han av­led och twitt­ra­de så sent som i går att han an­länt till Detro­it, där han skul­le spe­la med Sound­gar­den. En­ligt po­li­sen hit­ta­des han på sitt ho­tell­rum av en vän se­dan fa­mil­jen ut­tryckt oro för ho­nom.

COR­NELL SLOG IGE­NOM som front­fi­gur i Sound­gar­den, som ha­de en fram­trä­dan­de plats i Se­att­les grung­e­rö­rel­se på 90-ta­let till­sam­mans med band som Pearl Jam, Nir­va­na och Alice in Chains.

– Man pra­tar om de fy­ra sto­ra in­om th­ras­hen och man kan sä­ga att det fanns fy­ra sto­ra band in­om grung­en ock­så, som tog oli­ka in­rikt­ning­ar. Sound­gar­den var på ett sätt det mest konst­när­li­ga, man kan sä­ga att det var det mu­si­ka­liskt mest pro­gres­si­va ban­det, även om pro­gres­siv in­te är ett ord som man ska an­vän­da när man pra­tar om grunge, sä­ger kul­tur­jour­na­lis­ten Bel­la Sten­berg.

Till­sam­mans med de and­ra grunge­ban­den spe­la­de Sound­gar­den en be­ty­dan­de roll i mu­sik­värl­den un­der 1990-ta­let.

– Grung­en var ju en vik­tig re­ak­tion mot 80-ta­lets glas­si­ga över­dåd * * med are­na­rock och välsmin­ka­de roc­kar­tis­ter. Grung­en vi­sa­de att det var okej att in­te va­ra per­fekt, sä­ger Bel­la Sten­berg.

SOUNDGARDENS ALBUM Su­pe­runk­nown är ett av de­ras mest kän­da och in­ne­höll Gram­my­vin­nan­de lå­tar som Black ho­le sun och Spoon­man. Ban­det splitt­ra­des 1997 men åter­före­na­des 2010.

Till­sam­mans med med­lem­mar från Rage Against the Machi­ne bil­da­de Cor­nell su­per­grup­pen Au­di­osla­ve 2001 och släpp­te tre album med ban­det. Han ha­de även en fram­gångs­rik so­lo­kar­riär och släpp­te nytt ma­te­ri­al så sent som i mars. För­ra året gjor­de han ock­så en kon­sert i Kon­sert­hu­set i Stock­holm.

– Det känns som att han fort­fa­ran­de ha­de myc­ket kvar att ge och att han ock­så själv tyck­te det. Han vi­sa­de upp en bredd, allt från grunge till ren hård­rock och han kun­de ock­så gö­ra mer still­sam mu­sik. Det be­höv­de in­te va­ra fullt ös he­la ti­den, sä­ger Bel­la Sten­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.