Cos­by väg­rar vitt­na vid sin rät­te­gång

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT-REU­TERS

Den skan­dalom­su­sa­de ko­mi­kern Bill Cos­by har inga pla­ner på att vitt­na vid sin egen rät­te­gång i ju­ni, och han an­ty­der att han ut­satts för ra­sism. Det be­rät­ta­de han un­der sitt förs­ta läng­re of­fent­li­ga ut­ta­lan­de på två år.

Näs­ta må­nad in­leds rät­te­gång­en mot Bill Cos­by, som står an­kla­gad för att ha dro­gat och för­gri­pit sig på bas­ketträ­na­ren Andrea Constand för 13 år se­dan. Constand-fal­let är det en­da av näs­tan 60 an­kla­gel­ser mot Cos­by som har lett till rät­te­gång, och ko­mi­kern lik­nar upp­stån­del­sen kring ho­nom vid en häx­jakt.

MER­PAR­TEN AV DE på­ståd­da över­grep­pen ska ha ägt rum för flera de­cen­ni­er se­dan.

Un­der en in­ter­vju med ra­di­osta­tio­nen Si­ri­us-xm sa­de den 79-åri­ge Cos­by att kvin­nor­na som an­kla­gar ho­nom för sex­u­el­la över­grepp ”gäng­at ihop sig” mot ho­nom, och an­tyd­de även att det finns ra­sis­tis­ka un­der­to­ner i re­to­ri­ken som har an­vänts mot ho­nom.

På frågan om Cos­by själv kom­mer att vitt­na sva­ra­de han nej, och fort­sat­te:

– Ad­vo­ka­ter kan för­vränga vitt­nens ord. När det kom­mer till för­hör, kors­för­hör och så vi­da­re så finns det fler än två si­dor av var­je be­rät­tel­se. Ibland är det fy­ra el­ler fem si­dor.

BILL COS­BY HAR he­la ti­den fått of­fent­ligt stöd från sin fa­milj, bland an­nat från dot­tern En­sa Cos­by som sagt att hen­nes far är oskyl­dig och att ”ra­sism har va­rit en stor del i var­je hän­se­en­de i skan­da­len”.

Cos­by fick frågan om han höll med sin dot­ter, och sva­ra­de:

– Så kan det va­ra. Jag tror verk­li­gen att det stäm­mer till viss del.

Bild: MATT ROURKE

BILL COS­BY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.