Käm­par för att kvin­nors häl­sa ska tas på all­var

Vi le­ver i en ojäm­lik värld. Där­för gör även vår­den och ve­ten­ska­pen skill­nad mel­lan kö­nen. 1,6-mil­jo­ner­klub­ben käm­par för att äld­re kvin­nors häl­sa ska va­ra – minst – li­ka vik­tig som mäns.

Hallands Nyheter - - Mersmak - Lot­ta Eng­el­brekt­son mer­smak@gp.se

Alex­an­dra Char­les var mitt i li­vets hek­tis­ka fas när hen­nes mam­ma blev sjuk. Plöts­ligt be­fann hon sig i en si­tu­a­tion där hon tving­a­des ha tä­ta kon­tak­ter med vår­den. Upp­le­vel­sen var in­te ba­ra ny för Alex­an­dra Char­les, den var ock­så väl­digt fru­stre­ran­de.

– Det var sorg­ligt att se hur äld­re kvin­nor in­te blev tag­na på all­var och in­te möt­tes av re­spekt av sjuk­vår­den, be­rät­tar hon.

Men det som verk­li­gen väck­te strids­lus­ten hos den kän­da natt­klubb­sä­ga­ren var en se­mi­na­ri­e­dag på Lä­kar­säll­ska­pet, dit hon var in­bju­den.

DÄR FÖRELÄSTE, BLAND and­ra, kar­di­o­lo­gen och pro­fes­sorn Ka­rin Schenck-gustafs­son om hjärt- och kärl­sjuk­do­mar ur ett ge­nus­per­spek­tiv. Alex­an­dra Char­les ha­de svårt att tro si­na öron.

– Fö­re­dra­get hand­la­de om hur kvin­nor of­ta fel­di­a­gnosti­ce­ras, ef­tersom de­ras symp­tom skil­jer sig från män­nens. Or­sa­ken är att al­la stu­di­er som gjorts om hjärt­sjuk­do­mar har ge­nom­förts på män!

När Alex­an­dra gick hem var hon upp­rörd och arg. Att forsk­nings­värl­den var så här mos­sig mås­te gå att gö­ra nå­got åt.

– Jag bjöd in ex­per­ter­na till en ”tjej­mid­dag” hem­ma hos mig, där jag ha­de sam­lat ett 20-tal star­ka kvin­nor. När de ha­de bli­vit li­ka upp­rör­da som jag bil­da­de vi en för­e­ning, sä­ger hon.

NAM­NET 1,6-mil­jo­ner­klub­ben syf­ta­de på an­ta­let kvin­nor över 45 år som lev­de i Sve­ri­ge 1997. Det var fram­förallt de­ras röster som kräv­de hög­re vo­lym, an­såg grup­pen.

– Vi fick myc­ket upp­märk­sam­het när vi star­ta­de och lyc­ka­des lyf­ta frågan om kvinn­lig häl­sa. Nu har vi bli­vit väl­digt eta­ble­ra­de och till­frå­gas stän­digt i oli­ka ären­den, sä­ger Alex­an­dra Char­les.

Se­dan någ­ra år till­ba­ka finns även en sys­ter­för­e­ning för yng­re del­ta­ga­re, 2,6-mil­jo­ner­klub­ben för al­la kvin­nor un­der 45 år. Till­sam­mans har för­e­ning­en 30 000 med­lem­mar, varav två tred­je­de­lar in­går i den ”äld­re” grup­pen.

– Vi ser oss i förs­ta hand som folkoch opi­ni­ons­bil­da­re, och vi är med och på­ver­kar över­allt. Jag tyc­ker att vi har lyc­kats hö­ja den all­män­na kun­ska­pen om kvinn­lig häl­sa ur ett ge­nus­per­spek­tiv, sä­ger Alex­an­dra.

Att vår­den och forsk­ning­en ska ta hän­syn till kvin­nors och mäns olik­he­ter – och lik­he­ter – var den förs­ta frågan som för­e­ning­en en­ga­ge­ra­de sig i.

I DAG AR­BE­TAR 1,6-mil­jo­ner­klub­ben med al­la frågor som rör kvin­nors fy­sis­ka och psy­kis­ka häl­sa. Det kan va­ra allt från att lob­ba för att flic­kor ska vac­ci­ne­ras mot liv­mo­der­halscan­cer till att fånga upp ut­ri­kes­föd­da kvin­nor och er­bju­da dem en livsstils­kurs med fo­kus på häl­sa och in­teg­ra­tion.

Men grup­pen har ock­så, ovän­tat, en­ga­ge­rat sig i fö­re­byg­gan­det av prosta­tacan­cer som väl än­då mås­te ses som en spe­ci­fikt man­lig sjuk­dom.

– 70 pro­cent av al­la kvin­nor le­ver till­sam­mans med en man, och om männen mår bra blir ock­så kvin­nor­na gla­da, kon­sta­te­rar Alex­an­dra Char­les.

1,6 OCH 2,6-mil­jo­ner­klub­ben är en ide­ell or­ga­ni­sa­tion, men med ett pro­fes­sio­nellt in­ne­håll. Bland an­nat har man en rad me­di­cins­ka ex­per­ter knut­na till sig, som grans­kar allt som för­e­ning­en går ut med. Dess­utom ger or­ga­ni­sa­tio­nen ut en egen tid­ning fy­ra gång­er om året, plus ett ny­hets­brev varan­nan må­nad.

– Vi är oer­hört am­bi­tiö­sa, och vi sam­lar in peng­ar och sö­ker pro­jekt­bi­drag. Per­son­li­gen brin­ner jag fort­fa­ran­de li­ka myc­ket för kvin­nors häl­sa och livs­kva­li­tet, sä­ger grun­da­ren.

In­sik­ten som drab­ba­de Alex­an­dra Char­les i 50-års­ål­dern ly­ser li­ka klart. Att det en­da i li­vet som egent­li­gen är vik­tigt är att må så bra som det är möj­ligt – bå­de psy­kiskt och fy­siskt. Och att sta­tus­pry­lar och yr­kes­mäs­sig fram­gång väger lätt den

da­gen man själv el­ler nå­gon i ens när­het blir all­var­ligt sjuk.

– Vi ar­be­tar fö­re­byg­gan­de med em­po­wer­ment, för att stär­ka och stöd­ja kvin­nor på oli­ka sätt. Må­let är att du ska va­ra till­freds med dig själv och vi för­sö­ker kom­ma till rät­ta med hind­ren, så­väl de eko­no­mis­ka, som so­cio­e­ko­no­mis­ka och de som har med ål­der att gö­ra, sä­ger Alex­an­dra Char­les.

Fot­not: 2016 var an­ta­let kvin­nor över 45 år i Sve­ri­ge när­ma­re 2,8 mil­jo­ner.

”Vi ser oss i förs­ta hand som folk- och opi­ni­ons­bil­da­re, och vi är med och på­ver­kar över­allt”

ALEX­AN­DRA CHAR­LES 1,6 mil­jo­ners­klub­ben, initiativtagare

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.