Vär­men och skrat­ten gör cham­pagne­träf­far­na be­ty­del­se­ful­la

Ett rikt so­ci­alt liv är en av grund­pe­lar­na för att må bra. Gär­na med ett glas skum­pa i han­den en lör­dag mitt på da­gen.

Hallands Nyheter - - Mersmak - LOT­TA ENG­EL­BREKT­SON 031-62 40 00 mer­smak@gp.se

”Vi stöt­tar varand­ra som kvin­nor gör. Det är skönt att ve­ta att vi har varand­ra.”

GU­NIL­LA SVENS­SON

cham­pagne­ping­la

Kvinn­li­ga nät­verk är vik­ti­ga – näs­tan oav­sett hur de ser ut.

Cham­pagne­ping­lor­na äls­kar si­na träf­far som kan slu­ta li­te hur som helst. Ibland skiljs de åt kloc­kan tre på ef­ter­mid­da­gen, ibland kloc­kan fy­ra på mor­go­nen da­gen ef­ter.

– Vi bör­jar pra­ta och tim­mar­na går. Det kan bli bå­de lunch, mid­dag och nat­ta­mat, sä­ger Ma­rie Gen­te.

Fast nam­net Cham­pagne­ping­lor­na är ba­ra nå­got de kal­lar sig på kul, det är in­te den por­lan­de dryc­ken som är det vik­ti­gas­te. Det är mö­tet med vän­ner­na, vär­men och skrat­ten som gör träf­far­na be­ty­del­se­ful­la.

– Ef­tersom vi ses så pass re­gel­bun­det finns det alltid nå­got att se fram emot, sä­ger Gu­nil­la Svens­son.

HUR DET EGENT­LI­GEN bör­ja­de är li­te svårt att re­da ut, men grup­pen av kvin­nor har um­gåtts i någ­ra år.

Ef­tersom de är många – när he­la styr­kan är sam­lad är de 18 per­so­ner – är det alltid någ­ra som ha­kar på om det finns för­slag på en ak­ti­vi­tet. Ibland fyl­ler de ett lång­bord med ost­ron och cham­pagne, vid and­ra till­fäl­len äter de en still­sam lunch för fy­ra.

Men det kan ock­så hand­la om att tes­ta nya sa­ker, som bloms­ter­bind­ning, hat­till­verk­ning el­ler att gö­ra en re­sa till­sam­mans ut­om­lands.

– Det är ab­so­lut in­te ba­ra glit­ter och gla­mour. Det hän­der att vi går på fö­re­läs­ning­ar ihop och vi har bland an­nat pro­vat pi­stol­skyt­te i Del­sjön, be­rät­tar Gu­nil­la.

PO­ÄNG­EN ÄR DÄR­E­MOT in­te att gö­ra mas­sor av sa­ker. Of­tast blir det all­ra bäst när tje­jer­na ba­ra sit­ter runt ett bord och pra­tar. Det finns ing­et sam­tal­säm­ne som är ta­bu och om nå­gon i grup­pen har en job­big pe­ri­od, finns de öv­ri­ga alltid vid hen­nes si­da.

VAD SPE­LAR DET för roll att ti­den går och att re­stau­rang­en stäng­er kloc­kan tolv? Det finns alltid möj­lig­het att fort­sät­ta trå­den på en nattöp­pen klubb, el­ler näs­ta gång.

Gu­nil­la Svens­son för­kla­rar att den en­da am­bi­tio­nen Cham­pagne­ping­lor­na egent­li­gen har, är att al­la ska må bra

– Vi stöt­tar varand­ra som kvin­nor gör. Det är skönt att ve­ta att vi har varand­ra, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.