Fak­ta: 1,6-må­len

Hallands Nyheter - - Mersmak -

1,6-mil­jo­ner­klub­bens mål är att:

* Ge­nus­per­spek­ti­vet ska bli en ob­li­ga­to­risk del i me­di­cinsk forsk­ning och lä­kar­ut­bild­ning.

* På­ver­ka be­sluts­fat­tar­na in­om of­fent­lig sek­tor att av­sät­ta re­sur­ser till forsk­ning om kvin­nors häl­sa och sjuk­do­mar.

* Ver­ka för bätt­re vård, äldre­omsorg, och forsk­ning på kvin­nors vill­kor.

* Byg­ga upp kvin­no­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­ner i and­ra län­der

* Upp­ly­sa om kvin­nans po­si­tion som sam­hälls-och köpre­surs, och kul­tur­bä­ra­re.

Käl­la: 1.6mil­jo­ner­klub­ben.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.