Nya av­snitt av nors­ka thril­lern

Mam­mon SVT1 21.00

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Den nors­ka thril­ler­se­ri­en ”Mam­mon” är till­ba­ka. Den här gång­en ham­nar jour­na­lis­ten Pe­ter Verås i top­po­li­ti­kens kor­ri­do­rer.

Förs­ta sä­song­en blev en tit­tar­suc­cé i Nor­ge och se­ri­en har även vi­sats i Eng­land. Som förs­ta nors­ka se­rie har ”Mam­mon” ock­så spe­lats in i ny tapp­ning ut­om­lands.

I för­ra om­gång­en gräv­de jour­na­lis­ten Pe­ter Verås

(Jon Øi­gar­den) i en fi­nans­skan­dal. Den nya sä­song­en är fri­ståen­de, och skild­rar en makt­kamp in­om me­di­er­na pa­ral­lellt med det po­li­tis­ka spe­let kring stats­mi­nis­tern Mi­chael Woll

(Trond Espen Seim).

– Vi är in­spi­re­ra­de av det som hän­de mel­lan Gor­don Brown och To­ny Blair. De job­ba­de till­sam­mans, men blev bitt­ra fi­en­der, sa­de re­gis­sö­ren Ja­nic Heen till nors­ka tv-ka­na­len NRK un­der in­spel­ning­ar­na 2014.

I förs­ta av­snit­tet hit­tas den jour­na­lis­ten Torgrim Ham­mern mör­dad och he­la Nor­ge ham­nar i chock.

Emi­lie Tör­nqvist

Foto: Glenn Me­ling/nrk

Förs­ta sä­song­en av nors­ka thril­ler­se­ri­en ”Mam­mon” blev en tit­tar­suc­cé i Nor­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.