Las­se var Sve­ri­ges po­pu­lä­ras­te

”Las­se Lönn­dahl – en idol

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Han har be­skri­vits som Sve­ri­ges förs­ta ton­år­si­dol och jäm­förts med bland and­ra Frank Si­nat­ra. Las­se Lönn­dahl var un­der ett par de­cen­ni­er en av vå­ra mest om­skriv­na per­so­ner.

I do­ku­men­tä­ren ”Las­se Lönn­dahl – en idol och gent­le­man” be­rät­tar sång­a­ren och skå­de­spe­la­ren Las­se Lönn­dahl med eg­na ord om sin re­sa från so­list i gosskö­ren i slu­tet av 1930-ta­let till att bli en av Sve­ri­ges mest po­pu­lä­ra sång­a­re ge­nom ti­der­na.

– Las­se frå­ga­de om jag vil­le föl­ja med ho­nom på ett jobb, och det vil­le jag gär­na. Då fick jag värl­dens chock, jag trod­de ald­rig att han var så po­pu­lär, han var den ti­dens Hå­kan Hell­ström, sä­ger mu­si­kern Gö­te Wil­helm­son i fil­men.

Las­se Lönn­dahl, som nu har hun­nit fyl­la 88 år, har sålt mer än en mil­jon ski­vor och det sto­ra ge­nom­brot­tet kom med ”Tango­ka­val­je­ren” som spe­la­des in 1949. He­le­na Björkvall

Foto: SVT

1962 var Las­se Lönn­dahl först med att ha en et­tapla­ce­ring på Svensk­top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.