Pla­ner­na för gods­tra­fi­ken rivs upp

Tu­rer­na kring hur gods­tra­fi­ken med järn­väg i Fal­ken­berg ska lö­sas är en lång­dra­gen histo­ria. Se­nas­te för­sla­get in­ne­bär att det in­te blir en om­last­nings­plats i To­re­bo.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

Den pla­ne­ra­de om­last­nings­plat­sen för gods­tra­fik på järn­väg i To­re­bo är in­te läng­re ak­tu­ell. In­du­stri­spårs­pla­ner­na änd­rar rikt­ning igen.

Nu finns än­nu en lös­ning på hur gods­trans­por­ter med tåg ska kun­na fun­ge­ra i Fal­ken­berg i fram­ti­den.

I en ut­red­ning från 2014 fö­reslogs bland an­nat att en om­last­nings­plats vid Väst­kust­ba­nan, nå­gon kilo­me­ter hitom To­re­bo skul­le byg­gas. På en om­last­nings­plats las­tas va­ror från lång­tra­da­re till järn­väg och tvärtom.

NÄR TEKNISKA NÄMNDEN ha­de sitt se­nas­te sam­man­trä­de sa man att om­last­nings­plat­sen, även kal­las kom­bi­ter­mi­na­len i To­re­bo, bör ut­gå ur pro­jek­tet. An­led­ning­en till att tekniska nämnden in­te vill ha kvar en om­last­nings­cen­tral i To­re­bo är att sam­ar­bets­part­nern Re­gi­on Hal­land har för­kla­rat för Fal­ken­bergs kom­mun att pro­jek­tet san­no­likt in­te kom­mer att fin­nas med i den re­vi­de­ra­de re­gi­o­na­la in­fra­struk­tur­pla­nen som ska kom­ma i som­mar. Re­gi­on Hal­land har dess­utom bett Fal­ken­bergs kom­mun att man ska be­skri­va sam­hälls­nyt­tan av en kom­bi­ter­mi­nal i To­re­bro och kom­mu­nen har kom­mit fram till att det kan va­ra svårt sä­ga vil­ka fö­re­tag som kan tän­ka sig att nytt­ja om­last­nings­sta­tio­nen ef­tersom pro­jek­tet lig­ger långt fram i ti­den.

– Dess­utom blir kost­na­den hög­re än be­räk­nat, sä­ger Jim­my Vä­ne­stål, pro­jek­tin­gen­jör i Fal­ken­bergs kom­mun.

DÄR­FÖR VILL TEKNISKA nämnden att pro­jekt­må­let ska änd­ras så att en kom­bi­ter­mi­nal in­te läng­re finns med i pla­ner­na.

För att lö­sa gods­trans­por­ter­na till fram­för allt SCA och fö­re­ta­gen i ham­nen fö­re­slår pro­jekt­grup­pen att det an­läggs en ny om­last­nings­plats vid SCA. Den skul­le dra nytta av det be­fint­li­ga spå­ret som de­lar stan i två de­lar, men en­ligt de nya pla­ner­na skul­le spå­ret kun­na tas bort på sträc­kan från buss­ga­ra­get, strax norr om gam­la sta­tio­nen, och vi­da­re sö­derut.

– Just nu görs två ut­red­ning­ar om det­ta. Tra­fik­ver­ket tit­tar på om det går att an­vän­da det gam­la sig­nal­sy­ste­met i den nya va­ri­an­ten och kom­mu­nen tit­tar på vil­ka konsekvenser pla­ner­na skul­le få för stan, sä­ger Jim­my Vä­ne­stål.

kla­ra

UTREDNINGARNA SKA VA­RA i höst.

– Då vet vi om det över­hu­vud­ta­get går att gö­ra på det sätt som vi tänkt, sä­ger Jim­my Vä­ne­stål.

Pla­ner­na för in­du­stri­spå­ret ska vi­da­re till kom­mun­sty­rel­sen och av­görs un­der vå­ren i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Kost­na­den för pro­jek­tet är in­te fram­räk­nad än­nu. I bud­ge­ten finns se­dan ti­di­ga­re en kost­nad på 80 mil­jo­ner kro­nor för kom­mu­nens del. Tekniska nämnden har be­gärt att de peng­ar­na ska lig­ga kvar i bud­ge­ten.

Bild: OLA FOLKESSON

NYA BANOR. Gods­tra­fi­kens fram­fart i Fal­ken­berg vän­tar fort­fa­ran­de på en lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.