Ti­di­ga­re per­so­nal över­kla­gar

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - TOBIAS SVENSSON tobias.svensson@hn.se

Fö­re det­ta an­ställ­da på Wik­ströms Lås döm­des att be­ta­la 2,7 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd. En­ligt tings­rät­ten bröt de mot in­gång­na av­tal. Nu över­kla­gas do­men.

”Jag har fått i upp­drag att över­kla­ga. Det finns ett an­tal de­lar i domskä­len som vi me­nar in­te är kor­rek­ta” GUNNAR AN­DERS­SON ad­vo­kat

Tings­rät­ten döm­de dem till över 2,7 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd. Nu har de fyra ti­di­ga­re an­ställ­da vid Wik­ströms Lås be­stämt sig för att över­kla­ga do­men.

– Jag har fått i upp­drag att över­kla­ga. Det finns ett an­tal de­lar i do­men och domskä­len som vi me­nar in­te är kor­rek­ta, sä­ger Gunnar An­ders­son, ad­vo­kat åt de fyra ti­di­ga­re Wik­ströms-med­ar­be­tar­na.

Vad des­sa de­lar be­står i vill han in­te ut­veck­la i nu­lä­get. Gunnar An­ders­son har fram till den 30 maj på sig att skri­va en över­kla­gan, men flag­gar re­dan nu för att han even­tu­ellt kom­mer att be­gä­ra yt­ter­li­ga­re an­stånd.

DET ÄR NÄM­LI­GEN en in­te helt okom­pli­ce­rad histo­ria, vil­ket bland an­nat märks i att tings­rät­tens dom var 55 si­dor lång.

2014 läm­na­de Iré­ne Her­mans­son, Sven-åke Her­mans­son, Fred­rik Her­mans­son och Oli­ver Säfström Wik­ströms Lås och star­ta­de upp kon­kur­re­ran­de Skrea Lås & Smi­de. En­ligt tings­rät­ten bröt de där­med mot in­gång­na av­tal och be­stäm­mel­ser i si­na an­ställ­nings­kon­trakt och ska där­för be­ta­la ska­de­stånd samt rät­te­gångs­kost­na­der.

Sam­man­lagt rör det sig om närm­re 3 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket Gunnar An­ders­son ti­di­ga­re be­skri­vit som en per­son­lig tra­ge­di för hans kli­en­ter.

Huruvi­da fal­let verk­li­gen får en rätts­lig fort­sätt­ning be­ror dock på om Ar­bets­dom­sto­len be­vil­jar pröv­nings­till­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.