Från stor­se­ger till för­lust för Var­bergs Bo­is

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Mat­chen mot Gais slu­ta­de med 7-1 i vinst. När Brom­ma­poj­kar­na stod för mot­stån­det gick det åt and­ra hål­let för Var­bergs Bo­is.

”Just nu känns det in­te så jäk­la skönt” JO­A­KIM LIN­DER mitt­fäl­ta­re Bo­is

”I förs­ta halv­lek var vi in­te med. Vi kom in­te alls upp i nor­mal ka­pa­ci­tet” JÖR­GEN WÅ­LE­MARK trä­na­re Var­bergs Bo­is

Från 7–1 mot Gais till 0–3 mot Brom­ma­poj­kar­na. Det sväng­de snabbt för Var­bergs Bo­is.

Det var ock­så skill­nad på mot­stån­det. Gais hem­ma på Påsk­bergsval­len är en sak. Se­ri­e­le­dan­de BP på Grims­ta är en helt an­nan fem­ma.

– Det går snabbt, kon­sta­te­ra­de Bo­is-trä­na­ren Jör­gen Wå­le­mark. Och in­te blir det enkla­re när mot­stån­dar­na gör två mål på si­na två förs­ta chan­ser.

RE­DAN EF­TER TIO mi­nu­ter ha­de BP över­listat Jo­a­kim Wulff två gång­er.

Först sköt Christop­her Bran­de­born och det blev till en per­fekt pass­ning till Victor Gyö­ke­res som en­kelt vink­la­de in 1–0. Tid: fyra mi­nu­ter.

Se­dan fick Tim Sö­der­ström skott­lä­ge och pla­ce­ra­de in 2–0 i Jo­a­kim Wulffs bort­re hörn. Tid: nio mi­nu­ter.

Det gav hem­ma­la­get yt­ter­li­ga­re en dos själv­för­tro­en­de och Bo­is fick ja­ga, ja­ga, ja­ga ut­an att få bol­len.

BP stres­sa­de högt i upp­spels­fa­sen och gång ef­ter an­nan tving­a­des Bo­is lyf­ta långt och of­ta tap­pa bol­l­in­ne­ha­vet.

– I förs­ta halv­lek var vi in­te med. Vi kom in­te alls upp i nor­mal ka­pa­ci­tet, er­kän­de Jör­gen Wå­le­mark.

BP kom i an­falls­våg ef­ter an­falls­våg och 2–0 i pa­us var i un­der­kant.

– Just nu känns det in­te så jäk­la skönt, sum­me­ra­de Bo­is mitt­fäl­ta­re Jo­a­kim Lind­ner, för da­gen lag­kap­ten i av­stäng­de Pär As­ps från­va­ro. Hur kän­des den rol­len?

– Tja, ing­et spe­ci­ellt. Fast jag glöm­de bort slant­sing­ling­en, skrat­tar ”Joc­ke”. De fick ro­pa ef­ter mig.

JÖR­GEN WÅ­LE­MARK GJOR­DE ett byte re­dan in­för and­ra halv­lek. Ut med Eric Nilsson och in med Oli­ver Sta­ni­sic. Sam­ti­digt grup­pe­ra­de Bo­is-trä­na­ren om la­get i en 3-5-2-for­ma­tion

– I and­ra halv­lek blev det bätt­re. Vi kom när­ma­re i mar­ke­ring­ar­na och kil­lar­na gjor­de en re­jäl ar­betsin­sats. Den är jag nöjd med, sa Wå­le­mark.

BROM­MA­POJ­KAR­NA BACKADE sam­ti­digt en smu­la, låg och fis­ka­de ef­ter snab­ba om­ställ­ning­ar.

Det var just på en så­dan som 3–0 kom. In­hop­pa­ren Ja­kob Ort­mark kom fri i mit­ten och chip­pa­de bol­len för­bi Jo­a­kim Wulff.

Det tog fak­tiskt näs­tan en tim­me in­nan Bo­is fick till ett av­slut på mål. Och de rik­tigt he­ta chan­ser­na dök ald­rig upp.

Eli­as An­ders­son ha­de ett lång­skott som smet just ut­an­för stol­pen och sen me­na­de bo­i­sar­na att de bor­de fått en straff.

– Jag fick en spark på fo­ten. Det såg al­la, men in­te do­ma­ren, suc­ka­de Jo­a­kim Lind­ner.

MEN BP:S VINST var odis­ku­ta­bel. Det stod 13–3 i av­slut och 7–1 på mål.

– Visst, ing­et snack om sa­ken. Som mat­chen ge­stal­ta­de sig var Brom­ma­poj­kar­na det klart bätt­re la­get, er­kän­de Jör­gen Wå­le­mark ut­an om­svep.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

HA­DE DET TUFFT. Jo­a­kim Lin­der fick käm­pa i un­der­läge un­der hela mat­chen.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

IN­TE HELT NÖJD. Jör­gen Wå­le­mark an­såg att Bo­is tap­pa­de mat­chen i bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.