Det är väl­jar­na som be­stäm­mer

Hallands Nyheter - - Ledare - EVA BOFRIDE Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Det är in­te par­ti­er­na som be­stäm­mer hur Sverige ska le­das. Det är väl­jar­na. Den­na grund­läg­gan­de fak­tor ver­kar helt bor­ta i de­bat­ten där oli­ka par­ti­er av­krävs sam­ar­be­ten med syf­te att fäl­la re­ge­ring­en. Väl­jar­na gav ing­et tyd­ligt man­dat i va­let 2014. S sit­ter in­te i re­ge­ring för att de ”vann va­let”. Det par­la­men­ta­ris­ka lä­get var oklart och tal­man­nen an­såg till slut att S ha­de störst möj­lig­het att bil­da re­ge­ring och få ige­nom sin bud­get. Men det var långt från nå­gon själv­klar­het. Den sto­ra frå­gan är fort­fa­ran­de vad som ha­de hänt om in­te Fred­rik Re­in­feldt kas­tat in hand­du­ken.

DET FINNS FORT­FA­RAN­DE ing­et man­dat för nå­got an­nat än det­ta och den re­ge­ring­en vi har i dag. Val­re­sul­ta­tet från 2014 gäl­ler och man kan in­te om­bil­da re­ge­ring­ar ut­i­från opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar.

Det som till­kom­mit ef­ter va­let är att SD lo­vat att fäl­la var­je re­ge­ring som in­te gör upp med dem om in­vand­ring­soch flyk­ting­po­li­ti­ken. Ett hot de än så länge var­ken ta­git till­ba­ka el­ler re­vi­de­rat. Det gäl­ler fort­fa­ran­de att ”ge (de and­ra par­ti­er­na) ett hel­ve­te” (Jim­mie Åkes­son i de­cem­ber 2014).

När som­li­ga nu krä­ver att öv­ri­ga par­ti­er ”in­te läng­re kan ig­no­re­ra” SD är det det­ta man ska för­hål­la sig till. Hit­tills har al­la par­ti­er vänt ryg­gen till par­ti­et som an­vän­der ut­press­ning som po­li­tisk me­tod.

Man kan in­te stän­digt för­kla­ra hur då­li­ga jobb skat­te­av­dra­gen var och är ut­an att åt­gär­da sa­ken ge­nom att ta bort det­ta.

I DEN SE­NAS­TE par­ti­le­dar­de­bat­ten i SVT för­sök­te Jim­mie Åkes­son få det till att de bor­ger­li­ga par­ti­er­na av­står från att få ige­nom si­na po­li­tis­ka förslag för att det är över­ord­nat att in­te sam­ar­be­ta med SD. Det är del­vis sant, det är ett med­ve­tet och hit­tills tyd­ligt ställ­nings­ta­gan­de att in­te, på någ­ra vill­kor, sam­ar­be­ta med ett ra­sis­tiskt par­ti. Men An­nie Lööfs svar om att det är väl­jar­na som be­stäm­mer är det som är över­ord­nat.

Vill väl­jar­na ha Sd-po­li­tik så får de rös­ta på SD. Att an­vän­da väl­jar­nas rös­ter på and­ra par­ti­er för att ge­nom­dri­va Sd-po­li­tik vo­re ett gi­gan­tiskt de­mo­kra­tiskt ha­ve­ri. Det är ock­så tyd­ligt att M:s för­sik­ti­ga när­man­de till SD in­te lö­nar sig med an­nat än mins­kat väl­jar­stöd och in­tern oro.

Öd­mjuk­he­ten in­för väl­jar­na be­hö­ver helt klart upp­gra­de­ras hos så­väl po­li­ti­ker som me­di­er. Li­kaså kun­ska­pen om vårt par­la­men­ta­ris­ka sy­stem. Ing­et par­ti får mind­re in­fly­tan­de än det väl­jar­na gett dem. Sen är det upp till par­ti­er­na att hit­ta sam­ar­be­ten och kom­ma fram till kom­pro­mis­ser.

Att me­di­er­na köpt SD:S ut­press­nings­me­tod ut­an att var­je gång på­pe­ka det­ta är be­dröv­ligt. Li­kaså är tids­grän­sen med rå­ge över­skri­den för re­ge­ring­en att på var­je frå­ga om sin po­li­tik hän­vi­sa till vad Al­li­an­sen gjor­de 2006-2014.

DET ÄR OCK­SÅ dags för re­ge­ring­en att syn­ka ord och hand­ling när det gäl­ler jobb­skat­te­av­dra­gen. Man kan in­te stän­digt för­kla­ra hur då­li­ga des­sa var och är för Sverige ut­an att åt­gär­da sa­ken ge­nom att hö­ja skat­ten för al­la som job­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.