Väl­fär­den fi­nan­sie­ras med skat­ter

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”En dag att hyl­la vår­dens vik­ti­ga hjäl­tar” (17/5).

VÄLFÄRD. För­ra vec­kan skrev mo­de­ra­ter­na i den­na tid­ning att de vill vär­na om sjuk­skö­ters­kor och barn­mors­kor ge­nom att sän­ka skat­ten på in­koms­ter. Ba­ra en mo­de­rat kan dra slut­sat­sen att sän­ka skat­ten skul­le va­ra att vär­na om de som är an­ställ­da för att job­ba i väl­fär­den. Väl­fär­den fi­nan­sie­ras ge­nom skat­ter. Den van­li­gas­te åsik­ten vi får till oss från så­väl sjuk­skö­ters­kor som barnskö­ta­re är att de be­hö­ver en bätt­re ar­bets­mil­jö och hög­re lön. Ing­et av det kom­mer till av sänkt skatt.

2006-2014 sänk­tes skat­ter­na med 140 mil­jar­der och kom­mu­ner och lands­tings verk­sam­he­ter, sko­la, vård och om­sorg tog stryk. I Hal­land har vår­den ett pro­gno­sti­se­rat un­der­skott på över 200 mil­jo­ner kr år 2017. Fler och fler sjuk­skri­ver sig och kost­na­der­na för hyr­per­so­nal ökar. Det är re­dan i dags­lä­get svårt att få verk­sam­he­ten att gå runt. Då går det in­te att sän­ka skat­ten.

De hal­länds­ka sjuk­skö­ters­kor­na be­hö­ver fler ar­bets­kam­ra­ter och in­te fler hyr­sjuk­skö­ters­kor, de be­hö­ver bätt­re ar­bets­mil­jö och bätt­re ar­bets­vill­kor och en god lö­ne­ut­veck­ling. En god lö­ne­ut­veck­ling får man ge­nom att par­ter­na på ar­bets­mark­na­den för­hand­lar, in­te ge­nom skat­te­sänk­ning­ar. Och en stark välfärd får Sverige och Hal­land ge­nom att po­li­ti­ken pri­o­ri­te­rar väl­fär­den. Det kom­mer vi fort­sät­ta att job­ba för.

Ad­nan Di­bra­ni (S)

riks­dags­le­da­mot

Li­se-lot­te Bensköld Ols­son (S)

grupple­da­re för i re­gi­on

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.