Be­döm in­te al­la barn ef­ter en mall

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

le­da­ren ”Dags att dril­la bar­nen i Fal­ken­berg hår­da­re?” (16/5)

FAL­KEN­BERG. När ska barn få va­ra barn? När ska de få le­ka de le­kar de vill ut­an att bli av­brut­na? Le­go, klos­sar, bi­lar doc­kor, ri­ta, må­la, va­ra ute, gunga, cyk­la med mera. När är det ok att va­ra den du är ut­an att bli in­de­lad i en grupp? Al­la är oli­ka och har oli­ka för­må­gor. Vill vi vux­na ha ett ro­bot­sam­häl­le där al­la är li­ka? Barn ut­veck­las i oli­ka takt, men de lär sig hela ti­den nå­got från mor­gon till kväll. När de är mog­na för det, tar de till sig kun­skap. Finns det en för­sko­la som sti­mu­le­rar lä­ran­det med in­bju­dan­de ma­te­ri­el och har flex­ib­la, re­spek­te­ran­de pe­da­go­ger som ser den en­skil­da in­di­vi­den så är jag sä­ker på att bar­nen lär sig det de är mog­na för. Att va­ra en bra, so­ci­al kom­pis som re­spek­te­rar and­ras olik­he­ter glöms ibland bort tyc­ker jag. Barn i för­sko­lan ska in­te be­dö­mas ef­ter en mall. Jag tyc­ker att Ma­ria Hal­des­tens ledare i det­ta äm­ne var bra skri­ven.

Ma­rie

för­s­kol­lä­ra­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.