Flyt­ta Påsk­bergsval­len

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Sit­ting­_­bull

till ”Flyt­ta växt­hu­sen – bygg bo­stä­der” (18/5)

VAR­BERG. Flyt­ta Påsk­bergsval­len sam­ti­digt så att hela om­rå­det kan få ett stör­re och mer sam­man­häng­an­de nytt bo­stads­om­rå­de. Sto­ra pro­blem i tra­fi­ken upp­står var­je gång det är mat­cher och att ha en så stor an­lägg­ning in­på ett bo­stads­om­rå­de som stör de bo­en­de är oför­svar­bart.

Lägg par­ke­ring och nya Påsk­bergsval­len i väst­ra de­len av Hol­magär­de där det än­då ba­ra skall byg­gas av in­du­stri­struk­tur. Då kan man byg­ga par­ke­rings­hus un­der are­nan och stör då in­te en en­da själ. Par­kav­del­ning­en får sam­ti­digt när­kon­takt till öv­ri­ga ga­tu­och hamnav­del­ning­ar på Kvar­na­går­den.

Att tillå­ta Påsk­bergsval­lens nu­va­ran­de skick är en eko­no­misk för­lust samt mil­jö­mäs­sigt oför­svar­bart. Att byg­ga ett ho­tell gör in­te att Eventhal­len ut­veck­las, då re­san­de vill bo centralt nä­ra till fa­ci­li­te­ter, krog­liv etc.

JAG HAR SJÄLV va­rit re­san­de och jag, lik­som kol­le­gor, bod­de all­tid centralt. Ald­rig över en kilo­me­ter från stads­kär­nan som blir fal­let vid Eventhal­len. Vad Eventhal­len be­hö­ver är en kon­sult med sto­ra kun­ska­per inom eve­ne­mang av al­la slag. Det­ta för att hal­len ska kun­na gå runt ut­an år­li­ga bi­drag för över­lev­nad från Var­bergs Bostads- och ener­giö­ver­skott. Även en för­ny­el­se av an­sva­ri­ga vid Eventhal­len kan va­ra nöd­vän­digt. Det har nu gått över tio år se­dan hal­len bygg­des och än­nu gör man inga över­skott för att på egen hand kun­na över­le­va.

Att tillå­ta Påsk­bergsval­lens nu­va­ran­de skick är en eko­no­misk för­lust samt mil­jö­mäs­sigt oför­svar­bart.

EN KON­SULT VO­RE där­med det en­da ra­ka va­let, al­ter­na­tivt att ar­ren­de­ra ut hela an­lägg­ning­en till ak­tö­rer som kan bran­schen. Var­berg har bli­vit av med många eve­ne­mang till in­til­lig­gan­de kom­mu­ner där eve­ne­mang drar in sto­ra sum­mor. Det­ta ty­der på in­kom­pe­tens samt då­lig upp­da­te­ring av kom­mu­nens an­ställ­da på Eventhal­len.

PÅSK­BERGSVAL­LEN. Pas­sa på att flyt­ta Påsk­bergsval­len sam­ti­digt som växt­hu­sen flyt­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.