Ro­sen freds­fes­ti­va­len loc­ka­de hund­ra­tals

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Ung kul­tur fick he­ders­plat­sen i lör­dagsnär Ro­sen freds­fes­ti­va­len ar­ran­ge­ra­des. Den in­led­des med en pa­rad ge­nom stan.

Torg­fla­nö­rer­na vän­de ny­fi­ket blic­ken mot Kungs­ga­tan i lör­dags för­mid­dag när Ro­sen freds­fes­ti­va­lens pa­rad­dan­sa­de sig fram från Ko­me­di­an­ten till Pil­ha­gen och Ro­sen­freds­sko­lan.

PÅ RO­SEN FREDS­FES­TI­VA­LEN VISAR Kul­tur­sko­lans ele­ver och lä­ra­re upp sin verk­sam­het. Pro­gram­met var fullspäc­kat och be­stod bland an­nat av upp­trä­dan­den av Tob­be Troll­karl, dans­grup­per och mu­siken­semb­ler. Bil­de­le­ver­na ha­de ver­nis­sage och den som blev hung­rig kun­de hit­ta nå­got att äta i mat­vag­nar­na.

RO­SEN FREDS­FES­TI­VA­LEN bju­der ock­så in till pro­va på-lek­tio­ner i Kul­tur­sko­lans ut­bud. Sys­ko­nen Elin och André Wähl tes­ta­de att jong­le­ra. ”Svårt” tyck­te bå­da två. Ny­cir­kus kom­mer på sche­mat hos Kul­tur­sko­lan i höst. André Wähl går an­nars på bild.

– Jag har gjort det i två år nu. Det är kul.

På se­n­ef­ter­mid­da­gen över­gick Ro­sen freds­fes­ti­va­len i Ung kul­tur­möts–ett ar­range­mang som vän­der sig till li­te äld­re ung­do­mar.

Bild: REBECKA KVINT

PRO­VA PÅ. Sys­ko­nen An­dé och Elin Wähl tes­tar ny­cir­ku­sens al­la jong­le­rings­gre­jer. Ni­co­le Stenlund fo­to­gra­fe­rar dot­tern Me­lis­sa Stenlund när hon in­strue­ras i en ba­lan­söv­ning av cir­kuspe­da­go­gen Vir­gi­nia Li­bra­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.