Brand på cam­ping hus­vagn för­stör­des

Hallands Nyheter - - Varberg - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

En hus­vagn på Cara­van Club i Kärradal bör­ja­de brin­na vid 11-ti­den på sön­da­gen. Gäs­ter och per­so­nal såg till att bran­den in­te spred sig.

När bran­den i hus­vag­nen upp­täck­tes age­ra­de per­so­nal och gäs­ter ome­del­bart och kun­de se till att bran­den in­te fick sprid­ning på cam­ping­en.

– Det var väl­digt många som gjor­de allt rätt för att be­grän­sa bran­den, sä­ger Åsa Eriks­son på Rädd­nings­tjänst väst.

NÄR RÄDDNINGSTJÄNSTEN KOM fram till cam­ping­en höll fle­ra av gäs­ter­na på att släc­ka med eg­na brand­släc­ka­re, en träd­gårds­slang var fram­dra­gen och en brand­man bland gäs­ter­na kun­de ock­så in­gri­pa så att bran­den in­te spred sig till hus­vag­nar hus­bi­lar i om­rå­det.

– En brand på en cam­ping kan spri­da sig som en löp­eld. Det är of­ta tätt mel­lan vag­nar­na, det finns ga­sol och många brand­vän­li­ga ma­te­ri­al, sä­ger Åsa Eriks­son.

Ing­en män­ni­ska kom till ska­da vid bran­den, men den drab­ba­de hus­vag­nen blev total­för­störd in­vän­digt. Bran­dor­sa­ken är in­te känd och en tek­nisk un­der­sök­ning av vag­nen ska gö­ras.

Bild: RÄDDNINGSTJÄNSTEN

BEGRÄNSAD BRAND. Tack va­re gäs­ter och per­so­nal på cam­ping­en fick bran­den in­te sprid­ning till and­ra vag­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.