Fak­ta:

Sta­tyn en gå­va

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Las­se Di­ding köp­te sta­tyn Med handväskan som vapen och vil­le ge den till Var­bergs kom­mun som gå­va. Men kom­mu­nen tac­ka­de nej. Nu skänker han den i stäl­let till Hal­lands Kul­tur­hi­sto­ris­ka Mu­se­um, som tac­kat ja till sta­tyn. Den kom­mer att stå i Vil­la Wä­rings träd­gård tills vi­da­re. I dags­lä­get finns inga kon­kre­ta pla­ner på nå­gon ut­ställ­ning el­ler tur­né för sta­tyn, men så­dant kan bli ak­tu­ellt i fram­ti­den. Sta­tyn är gjord av konstnären Su­san­na Ar­win.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.