S-po­li­ti­ker mo­tio­ne­rar om hal­ve­ra­de tomt­pri­ser

Hallands Nyheter - - Falkenberg - ANDERS OLS­SON anders.ols­son@hn.se

Bil­li­ga­re kom­mu­na­la tom­ter i Fal­ken­bergs små­or­ter för att loc­ka till sig barn­fa­mil­jer. Det fö­re­slår Per Svensson (S).

I en mo­tion fö­re­slår so­ci­al­de­mo­kra­ten att kom­mu­nen ska hal­ve­ra tomt­pri­ser­na i fle­ra mind­re or­ter i Fal­ken­berg. De ak­tu­el­la or­ter­na är Fa­ge­red, Fe­gen, Frid­hems­berg, Käll­sjö, Lån­gås, Oko­me, Mo­rup, Ul­la­red, Ves­sige­bro, Vin­berg, Årstad, Älv­se­red och Ätran.

EN­LIGT PER SVENSSON har inga tom­ter sålts de se­nas­te tio åren i många av or­ter­na. Tom­ter­na har pris­satts en­ligt kom­mu­na­la ned­skriv­nings­reg­ler vil­ket gör dem för dy­ra för att säl­jas på mark­na­den.

DET PÅ­GÅR EN lo­kal dis­kus­sion hur fler barn­fa­mil­jer ska loc­kas att bo­sät­ta sig i des­sa or­ter och hur de ska kun­na by­ta från mind­re till stör­re bo­en­de på sam­ma ort. Här kan kom­mu­nen hjäl­pa till att mins­ka to­tal­kost­na­den ge­nom att sän­ka tomt­pri­ser­na, me­nar Per Svensson.

En för­ut­sätt­ning i så fall är att tomt­ä­ga­ren mås­te byg­ga på tom­ten inom en viss tid ef­ter kö­pet. An­nars går af­fä­ren till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.