Risk för lo­ka­la mäss­ling­ut­brott

An­ta­let vac­ci­ne­ra­de in­te till­räck­ligt i många kom­mu­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I ett drygt 40-tal kom­mu­ner är an­de­len mäss­ling­vac­ci­ne­ra­de så li­ten att det finns risk för smitt­sprid­ning.

Nu höjs po­li­tis­ka krav om tuf­fa­re tag mot dem som in­te lå­ter vac­ci­ne­ra si­na barn.

Ute i Eu­ro­pa på­går fle­ra sto­ra ut­brott av den ex­tremt smitt­sam­ma och po­ten­ti­ellt far­li­ga sjuk­do­men mäss­ling. I Sverige är sjuk­do­men ovan­lig, ef­tersom vac­ci­na­tions­täck­nings­gra­den för lan­det som hel­het lig­ger på cir­ka 97 pro­cent.

Men för ett par må­na­der se­dan in­sjuk­na­de ett drygt ti­o­tal per­so­ner, varav fle­ra barn, i Jär­va­om­rå­det i nord­väst­ra i Stock­holm.

Att det var just det­ta om­rå­de som drab­ba­des över­ras­ka­de ing­en, ef­tersom det är ett om­rå­de där vac­ci­na­tions­täck­nings­gra­den för mäss­ling, pås­sju­ka och rö­da hund (MPR) lig­ger på 82–85 pro­cent.

Det är långt un­der den gräns på 95 pro­cent som bru­kar anges för att så kal­lad grup­pim­mu­ni­tet ska upp­stå – då ovac­ci­ne­ra­de per­so­ner ”skyd­das” tack va­re al­la dem runt om­kring som har vac­ci­ne­rat sig.

Jär­va­fäl­tet, där stads­de­lar­na Rin­ke­by-kis­ta samt Spång­aTens­ta in­går, är dock in­te en­samt.

I Sverige finns 46 kom­mu­ner där täck­nings­gra­den är un­der den ”ma­gis­ka” grän­sen 95 pro­cent, visar TT:S kart­lägg­ning. Bland des­sa har el­va kom­mu­ner en täck­nings­grad läg­re än 90 pro­cent.

För vis­sa av des­sa kom­mu­ner är an­ta­let barn få, var­för siff­ror­na bör tas med en ny­pa salt, men att skill­na­der­na är sto­ra är up­pen­bart. All­ra lägst lig­ger Åre och Över­tor­neå där täck­nings­gra­den är 83,5 re­spek­ti­ve 84 pro­cent bland de barn som föd­des 2013 och allt­så vac­ci­ne­ra­des 18 må­na­der se­na­re.

– Må­let är na­tur­ligt­vis att så många som möj­ligt ska va­ra vac­ci­ne­ra­de. Hund­ra pro­cent kom­mer vi ald­rig att få, men på na­tio­nell ni­vå har vi en hög täck­nings­grad, sä­ger stat­s­e­pi­de­mi­o­lo­gen Anders Teg­nell.

Vac­ci­na­tion el­ler in­te har ock­så bli­vit en po­li­tisk frå­ga. Ex­em­pel­vis har Li­be­ra­ler­na lyft frå­gan att för­äld­rar till ovac­ci­ne­ra­de barn in­te ska ha rätt att väl­ja för­sko­la. Lik­nan­de krav har in­förts i bland an­nat Ita­li­en, som ock­så drab­bats av mäss­ling­ut­brott. Syf­tet, me­nar Li­be­ra­ler­na, är att vär­na de barn som in­te kan vac­ci­ne­ras av me­di­cins­ka skäl.

– Jag tyc­ker att det är vik­tigt att vär­na de barn som av me­di­cins­ka skäl in­te kan få vac­ci­na­tion, och att de ska ha en stor val­fri­het och in­te be­grän­sas i li­vet för att någ­ra and­ra väl­jer bort vac­ci­na­tion, har An­na Star­brink, lands­tings­råd i Stock­holms lands­ting och ledare för den grupp som ar­be­tar fram par­ti­ets nya sjuk­vårds­po­li­tik, ti­di­ga­re sagt till TT.

Anders Teg­nell sä­ger att det är vik­tigt att sam­häl­let skic­kar sig­na­len att vac­ci­ne­ra sig är nor­mal­till­stån­det. Han är över­ty­gad om att för­sko­lor­na re­dan i dag har löst si­tu­a­tio­nen för de barn som in­te kan vac­ci­ne­ras, var­för för­sla­get kanske in­te får nå­gon di­rekt prak­tiskt be­ty­del­se.

Jo­han Nilsson/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.