Död­lig at­tack mot svensk bi­stånds­grupp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En tysk hjälp­ar­be­ta­re som ar­be­tar för en svensk bi­stånds­or­ga­ni­sa­tion dö­da­des i en at­tack i Af­gha­ni­stans hu­vud­stad Ka­bul i går. I an­grep­pet dö­da­des även en af­ghansk sä­ker­hets­vakt.

En kvin­na från Fin­land, som ock­så ar­be­tar för or­ga­ni­sa­tio­nen, kid­nap­pa­des.

Scott Bres­lin, vid den Öre­bro­ba­se­ra­de Ope­ra­tion Mer­cy, be­rät­tar för TT att han in­for­me­ra­des om vad som hänt av hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nens lands­chef.

– Vi är sorgs­na i dag, sä­ger han.

De bå­da kvin­nor­na, tys­kan och fins­kan, ar­be­tar för den svens­ka or­ga­ni­sa­tio­nen. Den af­ghans­ka vak­ten ska en­ligt Bres­lin in­te ha va­rit an­ställd av or­ga­ni­sa­tio­nen.

Det är förs­ta gång­en som nå­got lik­nan­de drab­bat Ope­ra­tion Mer­cy, som va­rit ak­tiv i lan­det i om­kring 20 år.

– Vi ar­be­tar med vår krishan­te­rings­grupp och sam­ar­be­tar med tyska, fins­ka och svens­ka myn­dig­he­ter, lik­som af­ghans­ka myn­dig­he­ter som är in­blan­da­de i ut­red­ning­en, sä­ger Scott Bres­lin.

Be­väp­na­de män upp­ges ha stor­mat hu­set där hjälp­ar­be­tar­na bod­de sent i lör­dags kväll. Fin­länds­ka UD be­kräf­tar att en med­bor­ga­re kid­nap­pats, men vill in­te ge någ­ra yt­ter­li­ga­re de­tal­jer om ären­det. Mat­ti­as Are­skog/tt Gustav Sjö­holm/tt

fo­to: OMAR SOBHANI/REUTERS

En af­ghansk poj­ke be­trak­tar en­trén till det hus i Ka­bul där en fin­ländsk kvin­na blev kid­nap­pad och två and­ra per­so­ner dö­da­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.