Integ­ra­tion kan lig­ga bakom ut­näm­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Att Anders Ar­bo­re­li­us blir Sve­ri­ges förs­ta kar­di­nal är en stor skräll. Hu­vud­per­so­nen själv tror att flyk­tingsi­tu­a­tio­nen kan lig­ga bakom be­slu­tet.

– Integ­ra­tions­frå­gan kan ha på­ver­kat på­ven, sä­ger han.

På­ve Fran­ci­skus med­de­la­de i går ut­näm­ning­en av sam­man­ta­get fem nya kar­di­na­ler. För­u­tom det klas­sis­ka ka­tols­ka lan­det Spa­ni­en kom­mer ock­så Ma­li, La­os, El Sal­va­dor och allt­så Sverige, få nya kar­di­na­ler.

Be­ske­det var ovän­tat, ef­tersom län­der­na lig­ger i pe­ri­fe­rin i den ka­tols­ka värl­den. Sär­skilt Sverige för­vå­nar, ef­tersom lan­det har en så tyd­lig se­ku­lär pro­fil.

Anders Ar­bo­re­li­us tror att den ka­tols­ka kyr­kan i Sverige in­tres­se­rar på­ven ex­tra myc­ket på grund av dess spe­ci­el­la si­tu­a­tion. Kyr­kan är li­ten, men väx­er på grund av in­vand­ring sam­ti­digt som den för myc­ket di­a­log med de and­ra tros­sam­fun­den i Sverige.

– Vår kyr­ka är väl­digt mång­kul­tu­rell och in­ter­na­tio­nellt präg­lad. Det kan ha på­ver­kat ho­nom. Det är möj­ligt att han ser oss som en ”prov­bal­long”. Si­tu­a­tio­nen med in­vand­ring och se­ku­la­ri­se­ring kom­mer att för­änd­ra kyr­kan ock­så i res­ten av Eu­ro­pa, sä­ger han.

Själ­va ut­näm­ning­en tog bis­ko­pen på säng­en.

– Det kom­mer helt ovän­tat och choc­kar­tat. Och det är en av de vik­ti­gas­te upp­gif­ter­na i kyr­kan. Man kän­ner sig onek­li­gen li­ten in­för upp­gif­ten, sä­ger han.

Douglas Brom­mes­son är stats­ve­ta­re på Lunds uni­ver­si­tet, och har fors­kat kring den ka­tols­ka kyr­kans roll i in­ter­na­tio­nell po­li­tik. Även han ser ut­näm­ning­en som väl­digt över­ras­kan­de.

– Men det här lig­ger li­te i lin­je med på­vens tän­kan­de. Han har ut­nämnt kar­di­na­ler i län­der som är fat­ti­ga el­ler lig­ger långt från Rom ti­di­ga­re. Tro­ligt­vis är det ett sätt att få per­spek­tiv från and­ra ty­per av län­der än de klas­sis­ka ka­tols­ka län­der­na, sä­ger han. (TT)

FO­TO: EMIL LANGVAD/TT

På­ve Fran­ci­skus och bis­kop Anders Ar­bo­re­li­us i Mal­mö i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.