Storslam för re­for­mis­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

IRAN. Re­form­fö­re­språ­ka­re har vun­nit samt­li­ga 21 platser i den irans­ka hu­vud­sta­den Te­he­rans stads­full­mäk­ti­ge. De tar där­med över mak­ten från kon­ser­va­ti­va fö­re­trä­da­re, för förs­ta gång­en på 14 år, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er.

Re­sul­ta­ten i lo­kal­va­len i hu­vud­sta­den ses som yt­ter­li­ga­re ett styr­ke­be­vis för sit­tan­de pre­si­dent Has­san Ro­ha­ni, som med bred mar­gi­nal blev om­vald i det pre­si­dent­val som hölls sam­ti­digt. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.