Trump: Kör ut ter­ro­ris­ter­na

USA:S pre­si­dent be­to­na­de arab­värl­dens an­svar i kam­pen mot isla­mis­tis­ka ter­ro­ris­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Arab­värl­den bär ett stort an­svar i kam­pen mot isla­mis­tis­ka ter­ro­ris­ter, be­to­nar USA:S pre­si­dent Do­nald Trump.

– Kör ut dem, sa­de han i sitt tal till mus­lims­ka ledare i Sau­dia­ra­bi­ens hu­vud­stad Riy­ad.

Trump gav även Iran en häf­tig släng.

I det myc­ket emot­sed­da lin­je­ta­let vil­le Trump ena de ara­bis­ka län­der­na i kam­pen mot isla­mis­tisk ex­tre­mism och dess ut­ö­va­re i terrorgrup­per­na Islams­ka sta­ten (IS) och al-qai­da, rap­por­te­rar Reuters.

– Jag står in­för er som re­pre­sen­tant för det ame­ri­kans­ka fol­ket för att ge er ett bud­skap av hopp, vän­skap och kär­lek, sa­de han i den enor­ma lyx­i­ga sa­len där hund­ra­tals re­pre­sen­tan­ter från ett 50-tal län­der lyss­na­de.

– Vårt mål är en sam­man­slut­ning av län­der som de­lar mål­sätt­ning­en att ra­de­ra ex­tre­mism och er­bju­da vå­ra barn en fram­tid som ärar Gud.

Trump ut­lo­va­de dock in­te nå­got kon­kret stöd från USA. I stäl­let var han myc­ket tyd­lig med att arab­värl­den har hu­vud­an­sva­ret.

In­för Trumps nio da­gar långa ut­lands­re­sa till fem län­der, med Saudiarabien som förs­ta an­halt, emot­sågs ta­let med stor spän­ning. In­te minst mot bak­grund av hans skar­pa an­ti-mus­lims­ka ut­ta­lan­den.

I mars 2016 sa­de Trump i CNN att han tror att ”islam ha­tar oss” och be­kla­ga­de det ”enor­ma hat” som en­ligt ho­nom del­vis de­fi­ni­e­rar re­li­gi­o­nen.

I de­cem­ber 2015, ef­ter döds­skjut­ning­ar i Ka­li­for­ni­en av ett Is-tro­get par, kräv­de han ”ett kom­plett och to­talt in­re­sestopp för mus­li­mer till USA tills re­pre­sen­tan­ter­na för vårt land har kom­mit på vad i hel­si­ke som på­går.”

Anders Pers­son, stats­ve­ta­re och Mel­la­nöstern­fors­ka­re vid Lunds uni­ver­si­tet, kal­lar går­da­gens tal ba­lan­se­rat och väl av­vägt ut­an någ­ra gro­dor.

– Han und­vek att ta­la om ra­di­kal islamsk ter­ro­rism och ci­vi­li­sa­tio­ner­nas kamp. I stäl­let an­vän­de han ut­tryc­ket isla­mis­tisk ex­tre­mism och ter­ro­rism.

– Det var ock­så en smart stra­te­gi att ta­la ter­ro­rism och Gud i all­män­na ter­mer, i stäl­let för att kopp­la det till en spe­ci­fik religion och po­la­ri­se­ra mot islam. Hur tror du att ”kör ut dem”-bud­ska­pet tas emot i arab­värl­den?

– Le­dar­na kom­mer sä­kert att ta emot det väl­digt väl, för ta­let in­ne­höll inga krav på de­mo­kra­ti­se­ring el­ler mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Där skil­jer han sig tyd­ligt från Ba­rack Oba­ma som var myc­ket mån om att be­to­na så­dant. Men Trump var no­ga med att USA in­te kom­mer att prac­ka på län­der­na i re­gi­o­nen nå­gon typ av ide­al el­ler krav.

– Där­e­mot åter­står det att se hur de bre­da mas­sor­na i arab­värl­den kom­mer att re­a­ge­ra på ta­let.

I sitt väl­komstan­fö­ran­de på det ara­biskt-isla­mis­ka-ame­ri­kans­ka topp­mö­tet pe­ka­de Sau­dia­ra­bi­ens kung Sal­man di­rekt ut Iran som en hu­vud­fi­en­de och kal­la­de lan­det en ”spjut­spets för glo­bal ter­ro­rism”, skri­ver AFP.

–Iran fi­nan­si­e­rar vapen och trä­nar ter­ro­ris­ter och and­ra ex­tre­mist­grup­per, höll Trump med.

Att ame­ri­ka­nen skul­le gå hårt åt Iran i sitt tal var vän­tat, en­ligt Anders Pers­son:

– Hans ton­lä­ge var be­tyd­ligt hår­da­re än vad Oba­ma skul­le ha haft. Fast det var mest re­to­rik och li­te sub­stans.

Trump blev varmt mot­ta­gen i Saudiarabien. Sär­skilt se­dan USA sig­na­le­rat att det sto­ra va­pen­av­tal som un­der­teck­nats da­gen in­nan har ud­den rik­tats mot ”skad­ligt in­fly­tan­de” av sau­di­er­nas är­ke­fi­en­de Iran.

Trump har fått lan­dets högs­ta ci­vi­la ut­mär­kel­se och setts stud­sa runt i en tra­di­tio­nell väl­komst­ce­re­mo­ni med svärd­dans. Lars Pe­der­sen/tt

FO­TO: EVAN VUCCI /AP/TT

Ta­la­de. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump höll ett lin­je­tal i Riy­ad i Saudiarabien i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.