Po­li­sen öns­kar lagänd­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Po­li­sen ber re­ge­ring­en om en lagänd­ring för att kun­na ta fram ny tek­nik som kan oskad­lig­gö­ra drö­na­re som an­vänds för kri­mi­nel­la syf­ten, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio Ekot.

Bak­grun­den är att drö­nar­na blir mer so­fisti­ke­ra­de och lät­tan­vän­da.

– Det gör att de kan ut­nytt­jas av ter­ro­ris­ter, sä­ger Anders Hall vid po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning (Noa).

Den tek­nik som Noa vill ut­veck­la slår ut drö­nar­nas för­bin­del­se med per­so­nen som styr, el­ler tving­ar ned drö­na­ren på mar­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.