MP:S nystart gav ing­et väl­jar­lyft

Stats­ve­ta­re: All­var­li­gast är för­tro­en­de­tap­pet i mil­jöfrå­gan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mil­jö­par­ti­ets nya språk­rörspar lo­va­de en nystart för det kris­drab­ba­de par­ti­et.

Men ett år se­na­re är ris­ken att fal­la ur riks­da­gen i näs­ta val fort­fa­ran­de li­ka stor.

Näs­ta helg sam­las över 800 mil­jö­par­tis­ter till kon­gress. När det se­nast hän­de för ett år se­dan var MP i djup kris. Opi­ni­ons­siff­ror­na var i bot­ten, par­ti­led­ning­en kri­ti­se­rad för topp­styr­ning och svek­de­bat­ter ra­sa­de. Bostads­mi­nis­tern Meh­met Ka­plan ha­de av­gått och språk­rö­ret Åsa Rom­son var bort­t­ving­ad.

I det lä­get lo­va­de det nya språk­rörspa­ret Gustav Fri­do­lin och Isa­bel­la Lö­vin en nystart. Nu har tur­bu­len­sen och kri­ti­ken lagt sig, men väl­jar­lyf­tet har ute­bli­vit.

Opi­ni­ons­siff­ror­na lig­ger kvar runt fyra pro­cent. Fram­för allt har många unga väl­ja­re, sär­skilt kvin­nor, vänt par­ti­et ryg­gen. MP kan få käm­pa med Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv om rös­ter för sin över­lev­nad i riks­da­gen i va­let 2018.

– Det all­var­li­gas­te för MP i dag är att de tap­pat så myc­ket för­tro­en­de i mil­jö­po­li­ti­ken, sä­ger stats­ve­ta­ren Niklas Bo­lin.

Han hän­vi­sar till mät­ning­ar som visar att MP tap­par i mil­jöfrå­gan, me­dan Cen­tern vin­ner mark.

– Tap­par man för­tro­en­de i sin ab­so­lut vik­ti­gas­te frå­ga, som är or­sa­ken till att många rös­tar på MP, då har man ett verk­ligt pro­blem, sä­ger Bo­lin.

Svek­de­bat­ter­na är en van­lig för­kla­ring till opi­ni­ons­ra­set.

–Fort­fa­ran­de har många frå­ge­tec­ken kring hur myc­ket man har fått säl­ja sig un­der ti­den i re­ge­ring­en och hur myc­ket man fak­tiskt har ge­nom­dri­vit, sä­ger Bo­lin.

In­för va­let 2014 lo­va­de MP att ”ald­rig” gö­ra det svå­ra­re för män­ni­skor att kom­ma till Sverige. Ett drygt år se­na­re stra­ma­de den röd­grö­na re­ge­ring­en åt asyl­po­li­ti­ken till EU:S mi­ni­mi­ni­vå. På årets kon­gress hand­lar 19 mo­tio­ner om en mer ge­ne­rös flyk­ting­po­li­tik. Frå­gan om am­ne­sti för en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn vän­tas bli sär­skilt het.

MP har även sagt ja till sänkt skatt på kärn­kraft. Och strax ef­ter för­ra kon­gres­sen gick MP med på att säl­ja Vat­ten­falls kol­gru­vor i Tyskland, vil­ket in­ne­bär fort­satt kol­bryt­ning.

Par­ti­sty­rel­sens sam­man­kal­lan­de, Jon Karl­feldt, är dock in­te oro­lig.

– Det jag hör ut­i­från lan­det är att det finns stor upp­slut­ning kring par­ti­sty­rel­sens lin­je att kon­gres­sen in­te ska ge de­tal­je­ra­de di­rek­tiv till par­ti­ets för­hand­la­re, sä­ger han.

Par­ti­led­ning­en hop­pas kun­na lyf­ta opi­ni­ons­stö­det ge­nom att åter ha fullt fo­kus på mil­jö och kli­mat. Språk­rö­ren har un­der vå­ren in­te mis­sat ett till­fäl­le att pe­ka på MP:S mil­jöfram­gång­ar, som en kli­mat­lag med nya ut­släpps­minsk­nings­mål, ett av­gifts­sy­stem som ska gyn­na köp av de mest mil­jö­vän­li­ga bi­lar­na, ett sy­stem för mer in­bland­ning av biobräns­le i for­don, en avi­se­rad flyg­skatt och mer peng­ar till lo­ka­la kli­ma­tin­ve­ste­ring­ar.

– Det har va­rit en nystart med fo­kus på kli­mat­po­li­tik, sär­skilt un­der vå­ren. Vi har de­fi­ni­tivt väx­lat upp, sä­ger Jon Karl­feldt.

Pe­ter Wall­berg/tt Ma­ria Da­vids­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.