Ny stu­die ska säk­ra ål­ders­be­döm­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Se­dan i mars an­vänds mag­net­ka­me­ror för att be­dö­ma om asyl­sö­kan­de unga med oklar ål­der är barn el­ler vux­na. Men det ve­ten­skap­li­ga un­der­la­get be­hö­ver för­dju­pas.

Där­för in­leds nu en stor svensk stu­die på unga i ål­dern 14 till 21,5.

– Vi ana­ly­se­rar det­ta för­ut­sätt­nings­löst. Det kan vi­sa sig att det är jät­te­bra, det kan vi­sa sig att det finns bris­ter, el­ler att det finns me­to­der som är än­nu bätt­re, sä­ger pro­fes­sor Jo­han San­mar­tin Berglund vid Ble­kinge Tekniska Hög­sko­la (BTH).

På Cam­pus Gräsvik i Karls­kro­na har en mo­bil mag­net­ka­me­ra in­rymd på ett last­bils­släp rul­lat in. Ali­cia och Li­am Hed­lund, 16 och 14 år, är någ­ra av de all­ra förs­ta test­per­so­ner­na, som med föt­ter­na fö­re rul­las in i den bull­ran­de mag­net­ka­me­ran.

Näs­ta vec­ka drar stu­di­en i gång på all­var. To­talt ska 900 fri­vil­li­ga un­der­sö­kas på BTH och Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet. Ett krav är att del­ta­gar­na är föd­da i Sverige, så att de har en hund­ra­pro­cen­tigt fast­ställd ål­der från bör­jan.

Jo­han San­mar­tin Berglund hål­ler med om att ord­ning­en kan tyc­kas bakvänd – att först bör­ja an­vän­da me­to­den och se­dan in­le­da en stu­die.

– Det kan man sä­ga, men forsk­ning tar tid. Ibland är in­te verk­lig­he­ten i fas med be­ho­ven. Det är ju ett po­li- tiskt be­slut att bör­ja an­vän­da den­na me­tod.

En ge­nom­gång av 1400 forsk­nings­stu­di­er fö­re­gick be­slu­tet i Sverige, men ing­en av dem var så om­fat­tan­de som den som nu på­bör­jas.

– Det bäs­ta un­der­la­get som finns i dag är på mag­netrönt­gen av knä­led. Men det är ba­se­rat på en­sta­ka stu­di­er och i forsk­nings­värl­den li­tar vi ald­rig på ett re­sul­tat, sä­ger Jo­han San­mar­tin Berglund.

Utö­ver knä­le­der ska även hand- och fot­le­der un­der­sö­kas. För­hopp­ning­en är att kom­bi­na­tio­nen av bil­der från fle­ra oli­ka le­der ska ge en säk­ra­re be­döm­ning.

Ce­ci­lia Klin­tö/tt

JO­HAN NILSSON/TT FO­TO:

Mo­has­sad Al Atia, rönt­gen­sjuk­skö­ters­ka, pla­ce­rar nog­grant Li­am Hed­lunds hand i hål­la­ren på ka­me­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.