Smält­vat­ten kom in i frö­ban­ken

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÄ­DER. Den så kal­la­de ”do­me­dags­ban­ken” på Sval­bard, som lag­rar frö­er från 4 000 oli­ka väx­ter som en slags sä­ker­hetsko­pia, har ta­git in smält­vat­ten, rap­por­te­rar The Gu­ar­di­an.

Lag­ret an­ses ut­gö­ra ett kom­plett skydd mot even­tu­el­la ka­ta­stro­fer. Men den var­ma vin­tern och värl­dens hit­tills var­mas­te upp­mät­ta år 2016 har lett till smäl­tan­de isar och regn, vil­ket gjort att vat­ten ta­git sig in i tun­nel­myn­ning­en och se­dan fru­sit till is.

Den nors­ka sta­ten, som äger ban­ken, sä­ger att man vid­tar sä­ker­hets­åt­gär­der, som att sät­ta in pum­par i val­vet. (TT)

FO­TO: HEIKO JUNGE/AP

Smält­vat­ten rann in ge­nom tun­nel­myn­ning­en till ”do­me­dags­ban­ken” på Sval­bard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.