Stör­re läng­tan till solkus­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EKO­NO­MI. Spa­ni­ens bo­stads­mark­nad fort­sät­ter att loc­ka ut­lands­sug­na svens­kar.

I fjol öka­de de svens­ka bo­stads­kö­pen i Spa­ni­en med drygt 30 pro­cent jäm­fört med året in­nan. Och köp­fes­ten tycks fort­sät­ta. Det förs­ta kvar­ta­let i år öka­de kö­pen med 15,9 pro­cent jäm­fört med sam­ma pe­ri­od i fjol, en­ligt nya siff­ror från den spans­ka in­skriv­nings­myn­dig­he­ten.

– Det är Cos­ta Blan­ca och Cos­ta del Sol som su­ger upp det mesta av den svens­ka ef­ter­frå­gan, sä­ger Da­ni­el Nilsson, vd på Fas­tig­hets­by­rån Ut­land. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.