Två Is-an­häng­a­re dö­da­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TURKIET. Två miss­tänk­ta med­lem­mar i terrorgrup­pen Isla­mis­ka sta­ten (IS) har dö­dats i en po­lis­räd i den tur­kis­ka hu­vud­sta­den An­ka­ra.

En­ligt myn­dig­he­ter­na öpp­na­de de två män­nen, som upp­ges va­ra 25–30 år gam­la, eld i sam­band med till­sla­get, var­på de sköts ihjäl av po­lis.

I lä­gen­he­ten hittades vapen, spräng­äm­nen och hand­gra­na­ter. Rä­den ge­nom­för­des ef­ter tips från en an­nan miss­tänkt Is-an­häng­a­re som gri­pits.

– Vi tror att de pla­ne­ra­de en at­tack, tro­li­gen de kom­man­de da­gar­na, sä­ger gu­ver­nö­ren Er­can To­paca. (Tt-reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.