Lad­dad start för el­fär­jor

Två av Öresunds bil­far­tyg blir ljud- och av­gas­fria

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fär­jor­na går i skyt­tel­tra­fik mel­lan Helsing­borg och Helsin­gör och var­je re­sa slu­kar 250 ki­lo die­sel.

Men snart går två av Öresunds sto­ra bil­fär­jor på bat­te­ri i stäl­let, ljud­löst och av­gas­fritt.

HH Ferries bry­ter ny mark.

– Tek­ni­ken är in­te ny. Det som är nytt är hur vi sät­ter ihop sa­ker, be­rät­tar bo­la­gets vd Hen­rik Rør­baek.

Han tar oss med till öv­re däck på fär­jan Tycho Bra­he, som just nu lig­ger in­ne på Lands­kro­na­var­vet för om­bygg­nad. Här up­pe byggs fyra sto­ra bat­te­ri­con­tain­rar med sam­man­lagt näs­tan 60 ton li­ti­um­bat­te­ri­er, sam­ma sorts bat­te­ri­er som an­vänds i mo­bil­te­le­fo­ner.

– Ma­nö­ver­mäs­sigt blir det inga sto­ra skill­na­der. I dag har vi fyra ge­ne­ra­to­rer som dri­ver mo­to­rer­na, nu blir det bat­te­ri­er i stäl­let som kom­mer att ge sam­ma ef­fekt, sä­ger Jør­gen Dam­gaard Han­sen, se­ni­or kap­ten på Tycho Bra­he.

Pro­jek­tet väcker stor upp­märk­sam­het, även in­ter­na­tio­nellt, ef­tersom Tycho Bra­he och sys­ter­fär­jan Au­rora blir de störs­ta bat­te­ri­driv­na fär­jor­na i värl­den som ska an­vän­das i in­ten­siv pas­sa­gerar­tra­fik.

En av ut­ma­ning­ar­na är ladd­ning­en, som mås­te gå snabbt för att in­te sin­ka tra- fi­ken. Vid de kor­ta stop­pen i Helsing­borg och Helsin­gör ska en in­du­stri­ro­bot lyf­ta upp ka­beln till fär­jans si­da och an­slu­ta till fär­jans el­sy­stem. För att gö­ra en en­da re­sa över Öresund krävs 1 500 ki­lo­wat­tim­mar – li­ka myc­ket som en van­ligt svensk fa­milj gör av med på tre må­na­der.

Ström­men går via kab­lar in i de två tek­nik­hus som ock­så finns på öv­re däck, där den trans­for­me­ras in­nan den går vi­da­re till bat­te­ri­er­na.

Sats­ning­en är en­ligt Hen­rik Rør­baek ett re­sul­tat av fö­re­ta­gets mil­jöstra­te­gi. Utö­ver de 300 mil­jo­ner svens­ka kro­nor som bo­la­get in­ve­ste­rar till­kom­mer ett Eu-bi­drag på 120 mil­jo­ner kro­nor. Vis­ser­li­gen är el bil­li­ga­re än die­sel­ol­ja, men det kom­mer att ta många år in­nan sats­ning­en går med plus.

När Tycho Bra­he läm­nar det bull­ri­ga var­vet näs­ta vec­ka föl­jer en test­pe­ri­od, men från slu­tet av ju­ni ska fär­jan va­ra re­do att sä­ga hej då till die­seln för gott. Un­der hös­ten byggs se­dan sys­ter­fär­jan om på sam­ma sätt.

HH Ferries har yt­ter­li­ga­re två fär­jor, men när de ska bli bat­te­ri­driv­na är in­te be­stämt.

För pas­sa­ge­rar­na blir över­far­ten an­norlun­da på fle­ra sätt. De ka­rak­tä­ris­tis­ka fär­jeskak­ning­ar­na för­svin­ner, det blir tys­ta­re om­bord och av­gas­luk­ten för­svin­ner.

– Det blir fris­ka vin­dar när man seg­lar över nor­ra Öresund, sä­ger Hen­rik Rør­baek.

Ce­ci­lia Klin­tö/tt

FO­TO: EMIL LANGVAD/TT

Ener­gi­knip­pe. I slu­tet av ju­ni går Öresunds­fär­jan Tycho Bra­he över från die­sel- till bat­te­ri­drift.

FO­TO: EMIL LANGVAD/TT

60 ton li­ti­um­bat­te­ri­er ska ge fart över vatt­net. Från slu­tet av ju­ni ska fär­jan va­ra re­do att dum­pa die­seln för gott. ”Det blir fris­ka vin­dar när man seg­lar över nor­ra Öresund”, sä­ger Hen­rik Rør­baek, vd för HH Ferries.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.