200 000 tå­ga­de mot Ma­du­ro

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Om­kring 200 000 män­ni­skor gick i lör­dags kväll, lo­kal tid, ut för att de­mon­stre­ra mot Ve­ne­zu­e­las im­po­pu­lä­re pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro. Upp­slut­ning­en upp­ges va­ra en av de störs­ta un­der de sju vec­kor som pro­tes­ter­na på­gått. ”Vi är mil­jon­tals mot dik­ta­tu­ren” och ”Ing­en mer dik­ta­tur”, stod det på pla­kat som bars av de­mon­stran­ter i Ve­ne­zu­e­las hu­vud­stad Ca­racas.

Som så många gång­er ti­di­ga­re sva­ra­de po­li­sen med tår­gas. Drygt ett 40-tal per­so­ner upp­ges ha ska­dats. (TT-AFP)

FO­TO: ARIANA CUBILLOS/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.