I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TURKIET. Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan och Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin vän­tas dis­ku­te­ra Sy­ri­en­kon­flik­ten vid BSEC:S topp­mö­te.

■■EU. Michel Bar­ni­er vän­tas for­mellt få man­dat att för­hand­la om Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de.

■■ARBOGAFALLET. Rät­te­gång­en fort­sät­ter med ”Rätts­me­di­cins­ka un­der­sök­ning­ar” och ”Ti­den ef­ter ex­ma­kens död”.

■■ABORTER. So­ci­al­sty­rel­sens ab­ort­sta­tistik pub­li­ce­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.