La­du­gårds­bran­den som Tho­mas ald­rig glöm­mer

GRATTIS: THO­MAS IWEBORG FYL­LER 70 ÅR DEN 22 MAJ När ny­in­flyt­ta­de Tho­mas Iwe­borgs la­du­gård brann ner fick han upp­le­va en myc­ket god grann­säm­ja. – Jag fick stor hjälp av mi­na gran­nar. Det är bra folk i Hal­land, sä­ger han.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - Lena Berglund 010-471 53 63 ∙ lena.berglund@hn.se

Bran­den sked­de för åt­ta år se­dan. I dag är Tho­mas i full gång med att iso­le­ra det nya hu­set som se­dan länge upp­förts på den ner­brun­na la­du­går­dens plats. Lo­ka­ler­na fun­ge­rar som verk­stad och för­va­ring.

– I den gam­la la­du­går­den fanns det plats för någ­ra kor, höns, häst och gri­sar. På över­vå­ning­en fanns en hö-loge. Men vi ha­de inga djur. Jag stod och ar­be­ta­de med vin­kelsli­pen när jag såg att det sken bakom någ­ra gre­jer på gol­vet. Det var såg­spån in­dränk­ta i die­sel som ha­de ta­git eld och se­dan gick det fort.

THO­MAS SER SIG om­kring, vid dör­ren står i dag två brand­släc­ka­re be­red­da. Se­dan bran­den är hans re­spekt för eld myc­ket stor.

– Jag gjor­de allt jag kun­de för att släc­ka el­den, men på en kvart var bygg­na­den över­tänd. La­du­går­dens eter­nit­tak var så hett att plat­tor­na pop­pa­de iväg till brygg­hu­set, som jag tur­ligt nog ny­li­gen ha­de klätt med plåt­tak.

Ef­tersom det fanns svets­ut­rust­ning med en ac­y­te­leng­astub var ex­plo­sions­ris­ken över­häng­an­de och ett sä­ker­hets­av­stånd på 300 me­ter in­för­des.

– Det var myc­ket dra­ma­tiskt och jag och min fru var oro­li­ga att bran­den skul­le spri­da sig till hu­set vi bor i.

Vid den ti­den ha­de Tho­mas och hans Ma­rie bott i Hal­land i två år. Flyt­ten dit, från Gäv­le, ha­de skett med sam­ma fart som många and­ra vik­ti­ga hän­del­ser i Tho­mas liv. Han skrat­tar.

– Jag träf­fa­de Ma­rie i sep­tem­ber 1969, och re­dan på ny­årsaf­ton för­lo­va­de vi oss. Jag var 21 år och hon 17 år.

THO­MAS BOD­DE SI­NA 17 förs­ta år i Gäv­le in­nan han flyt­ta­de med för­äld­rar­na till Gö­te­borg. När han träf­fa­de Ma­rie flyt­ta­de de ihop i en lä­gen­het i Mun­ke­bäck, men ef­ter en se­mester­re­sa i Norrland vil­le Ma­rie gär­na stan­na kvar i norr.

Tho­mas ord­na­de som te­le­tek­ni­ker med spe­ci­al­kun­ska­per jobb i Sand­vi­ken och de flyt­ta­de till hans upp­växtort Gäv­le. Allt sked­de myc­ket snabbt.

– De vil­le att jag skul­le kom­ma ome­del­bart. Jag fick ta hand om al­la abon­nent­väx­lar i hela Gäst­rikland och de­lar av Häl­sing­land. Ef­tersom jag ha­de an­sva­rat för abon­nent­väx­lar­na i cen­tra­la Gö­te­borg var jag van vid att ar­be­ta i ett högt tem­po.

I APRIL 1981 drog Tho­mas ner till Cy­pern för ett halv­års Fn-tjänst,

"Jag såg att det sken bakom någ­ra gre­jer på gol­vet. Det var såg­spån in­dränk­ta i die­sel som ha­de ta­git eld och se­dan gick det fort"

THO­MAS IWEBORG

och där blev Tho­mas fak­tiskt miss­tänkt för spi­o­ne­ri. Tho­mas skrat­tar åt min­net:

– Vi Fn-sol­da­ter bod­de i en spe­ci­ell buf­fert­zon, där ba­ra Fn­folk fick va­ra. Vi ha­de två te­le­led­ning­ar som vi kal­la­de ”mamcom”in till cam­pen. Ge­nom den höll vi kon­takt med vå­ra mam­mor, flick­vän­ner och and­ra an­hö­ri­ga och läm­na­de rap­por­ter till Fnskra­pan i New York. Men en last­bil drog ner de två trå­dar­na och yt­ter­li­ga­re en som gick till den gre­kis­ka check­poin­ten. Jag skic­ka­des ut för att la­ga och av miss­tag kom jag åt den gre­kis­ka led­ning­en.

– Det blev stort pådrag. Jag blev in­kal­lad till kom­pa­ni­che­fen som fått be­sök av tre gre­kis­ka höj­da­re med mas­sa sol­da­ter i släp­tåg. Jag fick be­rät­ta hur jag av miss­tag kopp­lar in de­ras te­le­lin­je och de var myc­ket miss­tänk­sam­ma. Men det slu­ta­de än­då gans­ka ro­ligt.

Tho­mas ha­de an­vänt si­na van­li­ga ”svens­ka” verk­tyg och höj­dar­na blev ge­nast in­tres­se­ra­de av hur han ar­be­ta­de. Verk­ty­get, ”fält­ap­pa­ra­ten”, som han an­vän­de var okänd för dem.

– I Sverige där vi tving­as job­ba ut­om­hus i ky­la mås­te job­bet ske snabbt ef­tersom fing­rar­na stel­nar, där­för ha­de jag ett verk­tyg så att det går snabbt. De fick föl­ja med mig så att jag kun­de vi­sa och se­dan vil­le de ve­ta var till­ver­ka­ren fanns.

VÄL HEM­MA Sverige fort­sat­te Tho­mas att ar­be­ta som te­le­tek­ni­ker i Sand­vi­ken men 2007 be­stäm­de Tho­mas och Ma­rie sig för att flyt­ta sö­derut och bör­ja­de le­ta ef­ter ett bra ställe. Då de kom till Grims­hult någ­ra mil nord­ost om Fal­ken­berg föll de för går­den di­rekt.

– Det blev snab­ba ryck. Mitt i flytt­för­be­re­del­ser­na fick jag en stro­ke men skrev ut mig från sjuk­hu­set på egen risk .... Jag köp­te en last­bil som las­ta­de sju ton, det blev sju flytt­re­sor. Vi trivs i Hal­land. Jag är en na­tur­män­ni­ska och tyc­ker om att va­ra ut­om­hus. Allt finns här: skog, sjö­ar, hav, berg och bäc­kar. Det är in­te ba­ra åk­rar med en sand­strand som jag först trod­de. Och fol­ket är verk­li­gen trev­li­ga här.

Bild: OLA FOLKESSON

NY LADA. Tho­mas Iweborg stod och job­ba­de i den för­ra la­du­går­den med en vin­kel­såg när han plöts­ligt upp­täck­te att det brann.

Bild: OLA FOLKESSON

DET FICK BLI HAL­LAND. Ef­ter ett an­tal år i Gäv­le be­stäm­de sig Tho­mas och hans Ma­rie för att flyt­ta sö­derut. Det blev Grims­hult.

Bild: OLA FOLKESSON

ETT STÄLLE ATT GILLA. Tho­mas Iweborg tyc­ker om lan­det och blev li­te för­vå­nad när han upp­täck­te att Hal­land har en va­ri­e­rad och na­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.