22 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Hen­ning och Hem­ming namns­dag. Hen­ning är tyskt och en va­ri­ant av Jo­han­nes el­ler Hen­rik. Hen­rik är sam­man­satt av ”hem” och ”härs­ka­re” och kom hit på 1350-ta­let och har se­dan dess till stor del kon­kur­re­rat ut det fornnor­dis­ka Hem­ming. Om­kring 8 000 bär nam­net, cir­ka 1 700 kal­las så. Dess­utom he­ter runt 900 per­so­ner Hen­ning i ef­ter­namn. Hem­ming är fornnor­diskt, med tro­ligt ur­sprung i is­länds­kans ”hamr”, som be­ty­der ge­stalt el­ler skep­nad. Nam­net finns på run­ste­nar och var van­ligt i öst­ra de­lar­na av Sverige un­der me­del­ti­den, men träng­des så små­ning­om un­dan av Hen­ning. Om­kring 300 per­so­ner he­ter Hem­ming, runt 50 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.