DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan, 2007, blev stats­mi­nis­ter Fred­rik Re­in­feldt ned­spru­tad med vat­ten av en jour­na­list när han gick på bi­opre­miär med två av si­na sö­ner i cen­tra­la Stock­holm. Re­por­tern, som ar­be­ta­de med ett in­slag till SVT:S hu­mor­pro­gram Bal­lar av stål, kom­men­te­ra­de se­na­re till­ta­get: ”Tål man in­te skämt så är man en torr­boll.” * För 25 år se­dan, 1992, döm­des en 16-årig poj­ke till sex må­na­ders fäng­el­se och ett ska­de­stånd på 32 000 kro­nor för mobb­ning. Han ha­de sys­te­ma­tiskt tra­kas­se­rat och miss­hand­lat en 14-årig skol­kam­rat, och fäll­des i tings­rät­ten för bland an­nat grov miss­han­del, stöld och ola­ga hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.