Dröm­gräns är pas­se­rad

FRIIDROTT

Hallands Nyheter - - Sporten - JONAS DAGSON/TT

Det var sol och vär­me när den 38:e upp­la­gan av Gö­te­borgsvar­vet släpp­tes i väg. Myc­ket av för­hands­snac­ket hand­la­de om fjol­årsvin­na­ren i dam­klas­sen Vi­o­lah Jepchum­ba skul­le få re­vansch från i fjol då hon mis­sa­de dröm­grän­sen 68 mi­nu­ter med två yn­ka se­kun­der.

Men Jepchum­ba fick säll­skap ef­ter ba­nan av Fan­cy Che­mu­tai som ald­rig släpp­te ti­tel­för­sva­ra­ren ur sik­te.

– Jag ha­de koll på hen­ne hela ti­den, sä­ger Che­mu­tai.

Och un­der den sista kilo­me­tern spur­ta­de Che­mu­tai ifrån in i mål på det nya ban­re­kor­det 1.07,58, två se­kun­der un­der dröm­grän­sen.

– Jag var in­te med­ve­ten om ti­den. Tog jag ti­den med två se­kun­der? frå­gar Che­mu­tai di­rekt ef­ter mål­gång.

OCK­SÅ HERRLOPPET BLEV ovan­ligt spän­nan­de. De två se­nas­te årens seg­ra­re Ri­chard Mengich kopp­la­des av re­dan på Hi­sings­si­dan och en klunga på fyra lö­pa­re drog i tä­ten. Till slut kun­de fjol­årstvå­an Ge­off­rey Ye­gon, Kenya, av­gö­ra på väg in i sta­di­on.

– Det var in­te lätt att vin­na på den här ba­nan. Men det var ro­ligt. Jag lo­var kom­ma till­ba­ka näs­ta år, sä­ger han.

Me­dan fan­fa­rer och pris­ut­del­ning på­gick in­ne på Slotts­skogs­val­len ha­de de sista lö­par­na än­nu in­te star­tat. Det är verk­lig­he­ten i värl­dens näst störs­ta lång­lopp. Ar­ran­gö­rer­na ha­de be­fa­rat att vär­men skul­le ta ut sin rätt. Men pre­cis vid start svep­te en mer sval­kan­de vind in över Gö­te­borg och tem­pe­ra­tu­ren vän­de ner­åt.

– Det har sval­kat av li­te. Det ser bra ut för vår del. Det är in­te så il­la som vi be­fa­rat, sä­ger var­vets an­sva­ri­ge lä­ka­re Claes Mange­li­us.

VAR­VET ÄR OCK­SÅ svenskt mäs­ter­skap på halv­ma­ra­ton. Och på herr­si­dan kun­de hem­malö­pa­ren Musta­fa ”Mus­se” Mo­ha­med ta hem sin tred­je varv­stri­umf. Som en häls­ning till al­la hem­mafans ryck­te han på Gö­tap­lat­sen.

– Jag kän­de på dem ett par gång­er, sen gick jag, sä­ger Mus­se.

– Tac­ka al­la gö­te­bor­ga­re som he­ja­de fram mig.

På dam­si­dan kun­de en an­nan hem­malö­pa­re, Ma­lin Strand, Sä­ve­da­len, ta hem det svens­ka mäs­ter­ska­pet.

– Jag dröm­de om me­dalj men det här ha­de jag ald­rig trott. Jag har ald­rig ta­git me­dalj för­ut. Det är min störs­ta fram­gång i kar­riä­ren, sä­ger hon jub­lan­de glad.

– Det är skoj att Ma­lin vin­ner. Hon har gått fram otro­ligt myc­ket sista året, sä­ger Lo­ren­zo Ne­si, lands­lags­le­da­re för lång­di­stans.

Fan­cy Che­mu­tai, Kenya, blev den förs­ta kvin­nan att gå un­der dröm­grän­sen 68 mi­nu­ter i Gö­te­borg­var­vet. Med två se­kun­ders mar­gi­nal tog hon hem årets upp­la­ga av lop­pet och bonuschec­ken på 10 000 eu­ro.

NÄR SISTA STARTGRUPP släpp­tes i väg kun­de sek­re­ta­ri­a­tet no­te­ra att om­kring 42 900 lö­pa­re gett sig ut på den 21 097,5 me­ter långa ba­nan. För var­vet är till slut så myc­ket mer än ett elit­lopp. Längs ba­nan har publi­ken tjo­at och jub­lat. Upp emot 200 000 har följt lö­par­na i med och mot­gång. Och i mål­fål­lan togs sel­fi­es med me­dal­jen runt hal­sen så hela släk­ten och al­la vän­ner kan se pre­sta­tio­nen på so­ci­a­la me­di­er.

Bild: MICHAEL ERICHSEN

VINNARE. Glad var Fan­cy Che­mu­tai när hon kor­sa­de mål­lin­jen som första­dam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.