Jour­na­lis­ten Eli­sa­bet Höglund ba­kar i TV4:S kän­dis­pro­gram.

Hallands Nyheter - - Sporten -

En av del­ta­gar­na i årets ”Hela kän­dis-sverige ba­kar” är jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Eli­sa­bet Höglund. Hon har ba­kat se­dan hon var barn.

– Jag häng­de min mam­ma i kjo­lar­na i kö­ket och tyck­te att det var jät­te­ro­ligt när hon ba­ka­de och vil­le va­ra med. Min förs­ta grädd­tår­ta gjor­de jag re­dan som sex­å­ring, sä­ger Eli­sa­bet Höglund.

Trots lång er­fa­ren­het stöt­te Eli­sa­bet på patrull un­der täv­ling­ar­na på sörm­länds­ka Tax­inge slott.

– Det var så him­la bråt­tom plus att det ös­reg­na­de och var kallt. Det var det mest stres­san­de jag har va­rit med om.

I and­ra de­len är det små­ka­kor och flarn som ska snos ihop. Eli­sa­bet var in­te helt nöjd med sitt re­sul­tat.

– Jag är jät­te­bra på att ba­ka, sär­skilt ve­te­bröd och tår­tor. Men små­ka­kor ba­kar jag ald­rig. Jag krång­la­de nog till det li­te för mig om man sä­ger så, skrat­tar hon.

He­le­na Björkvall

Fo­to: Andre­as Lund­berg/tv4

Bak­nings­gla­da Eli­sa­bet Höglund är en av de täv­lan­de i ”Hela kän­dis-sverige ba­kar”.

För många år se­dan be­stäm­de jag att den sista lil­la tårt­bi­ten i min kar­riär skul­le jag äg­na mig åt mi­na eg­na pro­jekt. Jag har job­bat 30 år åt and­ra idi­o­ter. Pe­ter Stor­ma­re, skå­de­spe­la­re, till TT om sin tv-se­rie ”Swe­dish dicks”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.