Skön Fff-se­ger mot se­ri­efa­vo­ri­ten.

SU­PE­RET­TAN: NY FFF-SE­GER MOT TOPPLAG Erik Pärs­son förs­ta mål var ett av hans all­ra lät­tas­te men kanske ock­så ett av de all­ra skö­nas­te. Må­let ger bå­de Fal­ken­berg och Pärs­son ar­bets­ro.

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

– Det­ta släp­per allt, sa Erik Pärs­son ef­ter mat­chen.

En pigg Vik­tor Gö­tes­son sla­lomåk­te sig för­bi längs med sid­lin­jen, höll kallt i bol­len och ser­ve­ra­de Erik Pärs­son till öp­pet mål.

– Då var det ba­ra att sät­ta fram fo­ten, sa en le­en­de Erik Pärs­son.

Det var, den stund­tals ifrå­ga­sat­te Erik Pärs­sons, förs­ta mål för sä­song­en och myc­ket ef­ter­läng­tat.

– En väl­digt skön käns­la även om det helt och hål­let är Vik­tors mål.

– Men väl­digt skönt att sät­ta dit den, tilläg­ger han.

EF­TERSOM DAL­KURD, TROTS en hel del he­ta chan­ser, in­te lyc­ka­des gö­ra någ­ra mål - blev Erik Pärs­sons mål ock­så av­gö­ran­de.

– Jag tyc­ker vi vin­ner helt väl­för­tjänt, vi kri­gar sön­der dem i dag.

Ett av­gö­ran­de ske­de i mat­chen kom i mit­ten av den and­ra halv­le­ken när in­byt­te Ri­chard Yar­su­vat löp­te sig fri och gjor­de sig re­do för att skju­ta. Men i ab­so­lut sista se­kund lyc­ka­des Ti­bor Jo­za få en Glenn Hy­sen-tå på bå­de bol­len och Yar­su­vat, då pe­ka­de do­ma­ren Ant­ti Ka­ner­va på straff­punk­ten till bå­de Fff-spe­lar­nas, publi­kens och Has­se Eklunds sto­ra för­tret. Ef­ter snack med sin as­si­ste­ran­de änd­ra­de sig dock Ka­ner­va och pe­ka­de i stäl­let mot hörn­flag­gan och så var Dal­kurd­spe­lar­nas tur att bli för­ban­na­de.

– När han pe­ka­de på straff­punk­ten trod­de jag vi skul­le få ett nytt rött men skönt att and­ra­do­ma­ren kun­de se det från en an­nan vin­kel, sa Erik Pärs­son.

EN AN­NAN AV FFF:S sto­ra hjäl­tar var mål­vak­ten Ham­pus Nilsson. Utö­ver två fri­lä­ges­rädd­ning­ar gjor­de han en fe­no­me­nal re­flex­rädd­ning på Keb­ba Ce­e­says

”All­ra mest nöjd är jag med rädd­ning­en på Ce­e­says nick”

HAM­PUS NILSSON mål­vakt FFF

”Jag såg klart och tyd­ligt att det in­te var straff och var halv­vägs ut till lin­je­man­nen, då hör jag att han sä­ger till Ant­ti att han tar boll” HAM­PUS NILSSON

mål­vakt FFF

hår­da nick.

Fff-mål­vak­ten var ock­så helt sä­ker på att Jo­zas tack­ling in­te skul­le le­da till straff.

– Jag såg klart och tyd­ligt att det in­te var straff och var halv­vägs ut till lin­je­man­nen, då hör jag att han sä­ger till Ant­ti att han tar boll, sa mål­vakts­hjäl­ten Ham­pus Nilsson.

– Då sä­ger jag ba­ra till gub­bar­na, det är inga kons­tig­he­ter, de kom­mer att änd­ra det, be­rät­tar Ham­pus Nilsson.

FÖR NILSSON OCH Fal­ken­berg var det sä­song­ens förs­ta nol­la som le­ve­re­ra­des - väl­be­höv­ligt me­na­de Nilsson.

– Vad jag för­stod så var det länge se­dan vi höll nol­lan och det kän­des verk­li­gen som vi be­höv­de den boos­ten.

Men han fick svet­tas. Trots att Fal­ken­berg för­sva­ra­de sig bra kun­de skick­li­ga Dal­kurds­spe­la­re rin­na ige­nom ett par gång­er men Ham­pus Nilsson kom ut bra, gjor­de sig stor och räd­da­de.

– Jag ha­de en del att gö­ra men jag har känt mig bra un­der hela sä­song­en och kom­mit in med bra själv­för­tro­en­de.

– All­ra mest nöjd är jag med rädd­ning­en på Ce­e­says nick, han får bra fart på den ock­så.

MÅLJUBEL. 1–0-mål­skyt­ten Erik Pärs­son kra­mas om av Mahmut Özen. Christof­fer Carls­son, Tobias Englund och Su­pe­ret­tan-de­bu­tan­ten Jo­han Björ­kengren vill ock­så va­ra med i fi­ran­det.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.