Nu släpps fort­sätt­ning­en på den po­pu­lä­ra se­ri­en.

I DAG SLÄPPS FORT­SÄTT­NING­EN PÅ TWIN PEAKS

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­RIA HALL/TT

Det slu­ta­de i det rö­da rum­met, men var det fort­sät­ter är än­nu oklart.

Na­vet i se­ri­en var Ky­le Maclachlans kaf­feäls­kan­de Fbi-agent Da­le Coo­per. Skå­de­spe­la­ren är en av fle­ra av de ur­sprung­li­ga som åter­vän­der i den nya sä­song­en, som kan ses på HBO Nor­dic från och med 22 maj. Sä­song­en var fär­di­gin­spe­lad i fjol men släpps i år, ex­akt 25 år se­dan Lau­ra Pal­mer i ru­tan sa­de ”vi ses om 25 år” till agent Coo­per.

– Ex­akt vad det in­ne­bär åter­står att se. Men sä­song två slu­ta­de med en hel del frå­ge­tec­ken, så det finns ab­so­lut många trå­dar att dra i, sä­ger Mar­tin De­grell, kul­tur­skri­bent på Tv­dags.

VAR­JE AVSNITT AV Twin Peaks klist­ra­de fast fle­ra mil­jo­ner tit­ta­re fram­för tv:n. Se­ri­en om mor­det på Lau­ra Pal­mer och vad som egent­li­gen låg bakom var full av gåtor och mys­te­ri­er. Att den var ban­bry­tan­de är ett fak­tum.

Olof Åkerlund på Sve­ri­ges Ra­di­os kul­tur­re­dak­tion har sett se­ri­en mer än tio gång­er och även in­ter­vju­at ska­pa­ren Da­vid Lynch. Han me­nar att Twin Peaks bi­drog till att tv-se­ri­en blev ett av de mest in­tres­san­ta kul­tu­rel­la ut­tryc­ken i dag. Han ser två an­led­ning­ar till var­för, ett av dem är sät­tet att gö­ra lång­film i tv-for­mat, och det and­ra är sät­tet att blan­da re­a­lism med dröm­lo­gik och mystik.

ÅKERLUND TROR ATT den nya sä­song­en kom­mer att kret­sa kring agent Coo­pers åter­komst, 25 år se­na­re.

”Om han kom­mer att kom­ma till­ba­ka re­dan i förs­ta av­snit­tet el­ler om det blir en odys­sé är svårt att sva­ra på. Med tan­ke på hur många skå­di­sar som åter­vän­der så lär vi al­la fall till stor del att be­fin­na oss en del i och om­kring Twin Peaks”, skri­ver Olof Åkerlund.

HELA DEN NYA sä­song­en är re­gis­se­rad av Da­vid Lynch, som till­sam­mans med Mark Frost har ska­pat se­ri­en.

– Det som de ska­pa­de på 90-ta­let var helt ny­ska­pan­de, ing­en ha­de sett nå­got lik­nan­de. Så­da­na här ut­ma­nan­de se­ri­er fanns in­te och kli­ma­tet i tv-bran­schen var ett helt an­nat, sä­ger Mar­tin De­grell.

Han anser att sät­tet som se­ri­en bröt mot be­rät­tar­grepp var helt nytt, och att fle­ra ef­ter­kom­man­de se­ri­er som Arkiv X even­tu­ellt in­te kun­nat ska­pas om det in­te vo­re för Twin Peaks.

– Men ock­så se­ri­er som Despe­ra­te housewi­ves, som ju till­hör en helt an­nan gen­re men som ock­så hand­lar om hem­lig­he­ter i små sam­häl­len, sä­ger han.

Da­vid Lynchs vi­sio­ner är till stor del vad som styr­de se­ri­en och ska­pa­de den mystik som än i dag om­gär­dar histo­ri­en. I en in­ter­vju i Va­ri­e­ty har han ti­di­ga­re be­rät­tat om sin kre­a­ti­va pro­cess:

”Det kom­mer i en ex­plo­sion. En idé dy­ker upp, och om du stannar och tän­ker på den, har den ett ljud,

Mys­te­ri­er, in­tri­ger och dra­ma. Gåt­full­he­ten var stor kring en av 90-ta­lets störs­ta se­ri­er, som nu åter­vän­der till tv. Men vad vän­tar egent­li­gen agent Coo­per, 25 år se­na­re?

en bild och en käns­lo­stäm­ning, till och med en hint om klä­der. Till och med en vet­skap om en roll­fi­gur, el­ler sät­tet de pra­tar på och or­den de sä­ger. En mas­sa sa­ker kan kom­ma i en ome­del­bar idé”.

Bild: TT

NU SMÄLLER DET. I går, den 21 maj åter­vänd­de Twin Peaks till ru­tan, och från och med i dag, den 22 maj, är den till­gäng­lig i Sverige.

Bild: RI­CHARD SHOTWELL

LINEUP. Lau­ra Dern, Kim­my Ro­bert­son, Mädchen Amick, Ky­le Maclachlan och Ro­bert Fors­ter är någ­ra av de skå­de­spe­la­re som med­ver­kar i den nya sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.