Skol­poj­kar­na fick för­tro­en­det

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Två 19-åring­ar som in­te trä­nar fullt med Fal­ken­bergs FF gjor­de Su­pe­ret­tan­de­but. John Björ­kengren och Lud­vig Jo­hans­son är ju två skol­poj­kar...

Fal­ken­bergs FFS trä­na­re Has­se Eklund tve­ka­de in­te. John Björ­kengren fick spe­la från start i sin förs­ta match i Su­pe­ret­tan.

– De unga spe­lar­na ska fram, de ska tes­tas och John kän­des ock­så som den bäs­ta lös­ning­en i dag. Han är klok, lugn och bra de­fen­sivt och han har gjort fle­ra bra mat­cher i U21-la­get. Men han trä­nar ju in­te fullt med la­get?

– Vi för­sö­ker hit­ta en hel­het för spe­lar­na som är den bäs­ta för just dem och det här är ett be­vis för att man in­te är dis­kva­li­fi­ce­rad om man har en lös­ning med sko­lan ock­så, sa Has­se.

PÅ MÅN­DAG KLOC­KAN åt­ta ska bå­de Lud­vig Jo­hans­son och John Björ­kengren trä­na med fot­bolls­gym­na­si­et. Då har de fi­na min­nen med sig.

– Fan­tas­tisk ro­ligt att få va­ra med och får för­tro­en­de. Jag fick re­da på det en tim­me fö­re match­start. Man ha­de det li­te på känn ef­ter de sista trä­ning­ar­na även om vi byt­te en del där, sa John Björ­kengren.

Han er­kän­ner att det var li­te ner­vöst.

– Jag vil­le ba­ra käm­pa och spe­la en­kelt. Det var ett bra sam­ar­be­te med Do­mi­nic Chat­to och han är en­kel att spe­la med.

PÅ LÄKTAREN SATT hela fa­mil­jen, mam­ma och pap­pa, mor­mor och mor­far och far­mor och far­far.

Och de fick se ho­nom spe­la mo­get och väl­vår­dat. Och dess­utom va­ra nä­ra att gö­ra mål. Nic­ken i förs­ta halv­lek styr­des över av Frank Pet­ters­son i Dal­kurds mål.

Klass­kom­pi­sen på eko­no­mi­pro­gram­met Lud­vig Jo­hans­son fick hop­pa in i den 78:e mi­nu­ten.

– Jag blev rätt över­ras­kad när de ro­pa­de på mig. Även om jag fick ve­ta i pa­us att jag och Jo­han Las­sa­gård skul­le vär­ma li­te mer. Det är myc­ket att ta in när man ska hop­pa in. Men för mig var det ba­ra att spe­la en­kelt för vi led­de ju med 2–0.

MED FEM MAN i för­sva­ret lyc­ka­des FFF hål­la un­dan.

– Det är ju det här man läng­tat ef­ter i hela li­vet, det man trä­nar för. Och så vann vi ock­så, sa Lud­vig.

John Björ­kengren pus­ta­de ock­så ut.

– Det känns som om en klump i ma­gen för­svun­nit

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

FÖRS­TA MAT­CHEN. John Björ­kengren spelade från start i Fal­ken­bergs FF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.