Tvåå­ker straf­fa­de Ul­la­red i der­byt

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Det satt hårt åt, men till slut lyc­ka­des Tvåå­ker bär­ga se­gern i der­byt mot Ul­la­red. – Det finns inga lät­ta mat­cher i den här se­ri­en, kon­sta­te­ra­de hem­maträ­na­ren Mat­ti­as Lindström.

TVÅÅ­KER UL­LA­RED

(0–0)

2 1

Det var ner­vöst i hem­magäng­et un­der slut­mi­nu­ter­na, då Ul­la­red tryck­te på för en kvit­te­ring, trots att man var en man mind­re på plan.

Ja­kob Nilsson fick rött kort ef­ter en du­ell med Al­bin Win­bo.

– Do­ma­ren tyck­te att jag kom med dob­bar­na fö­re, jag vill nog på­stå att jag vek fo­ten, sa Nilsson.

DÅ VAR DET ba­ra åt­ta mi­nu­ter kvar av or­di­na­rie match­tid, men Ul­la­red lyc­ka­des än­då ska­ka fram ett par he­ta lä­gen.

– Jag är myc­ket nöjd med kil­lar­nas in­sats, vi gav Tvåå­ker en re­jäl match, sum­me­ra­de Ul­la­reds trä­na­re Uno An­ders­son.

Fak­tum är att Ul­la­red var det bätt­re la­get un­der den förs­ta halv­le­ken, bort­sett från de in­le­dan­de tio mi­nu­ter­na.

”Vi ha­de ju mäng­der med möj­lig­he­ter när Ul­la­red chan­sa­de fram­åt”

MAT­TI­AS LINDSTRÖM trä­na­re Tvåå­ker

Ul­la­red mål­vakt Jo­han Bratt­berg box­ar un­dan bol­len.

– Och visst skul­le vi haft en straff när Kushtrim Ma­hol­li ka­pa­des, mor­ra­de Uno An­ders­son.

STRAFF BLEV DET ock­så, men först en bit in på and­ra halv­lek och då till hem­ma­la­get. Per­pa­rim Beqaj föll i en du­ell med Christof­fer Lit­zell och do­ma­ren pe­ka­de på straff­punk­ten.

Beqaj res­te sig, klev fram och dund­ra­de in 1–0, högt bakom Jo­han Bratt­berg i Uik-må­let.

– Ing­en fa­ra med att först få en smäll och se­dan ta straf­fen, log Per­pa­rim ef­teråt.

Det öpp­na­de upp mat­chen och Tvåå­ker fick rull på sitt spel. Ba­ra

fyra mi­nu­ter se­na­re prick­sköt Al­bin Win­bo in 2–0, med en väns­ter­ka­non längs grä­set.

– Vi gjor­de det mesta rätt i förs­ta halv­lek, men vid si­tu­a­tio­ner­na fö­re Tvåå­kers bå­da mål blev det fel, sa Uno An­ders­son.

UL­LA­RED KOM DOCK med en snabb re­plik. Mac Jo­hans­son nic­ka­de in en väl sla­gen hör­na från Alex­an­der Jo­hans­son och det var 2–1, ba­ra fyra mi­nu­ter se­na­re.

Det gav ny nerv åt der­byt, men när Ul­la­red skul­le in­ten­si­fi­e­ra jak­ten på en kvit­te­ring kom det rö­da kor­tet på Ja­kob Nilsson.

Fast gäs­ter­na sat­sa­de fram­åt i al­la fall och vas­ka­de fram någ­ra bra chan­ser.

Andre­as Lit­zell skic­ka­de bol­len tätt över rib­ban ef­ter ett väns­te­rin­lägg från Alex­an­ders Jo­hans­son och den sist­nämn­de fick ock­så möj­lig­het på en fri­spark just ut­an­för straff­om­rå­det.

DÅ TICKADE KLOC­KAN på över­tid. Men Ul­la­reds sista chans för­svann, när Jo­hans­son skic­ka­de fri­sparks­bol­len en bit över rib­ban.

– Vi ha­de ju mäng­der med möj­lig­he­ter när Ul­la­red chan­sa­de fram­åt. Vi bor­de dö­dat mat­chen där, pus­ta­de Mat­ti­as Lindström. Nu blev det onö­digt dra­ma­tiskt.

Med vins­ten åter­tog Tvåå­ker se­ri­e­led­ning­en, ef­tersom Sä­ve­da­len föll tungt; 0–3 mot Hit­tarp.

Bild: JONATAN BYLARS

DÄR SATT DEN. Pre­pa­rim Beqaj fix­a­de 1–0 på straff för Tvåå­ker.

Bild: JONATAN BYLARS

TUFF DU­ELL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.