Ner­vo­si­tet blev gläd­je

Hallands Nyheter - - Sporten - FELIX HANSSON

Halv­tids­snac­ket blev nyc­keln för Vin­bergs se­ger

VIN­BERG HÖGANÄS

(1–1)

Det blev ner­vöst de sista mi­nu­ter­na men Vin­berg lyc­ka­des hål­la un­dan Höganäs från att få till en kvit­te­ring i mat­chen.

– Idag var det myc­ket hjär­ta, vi fick kri­ga till oss ett re­sul­tat, sa Michael Svensson, trä­na­re i Vin­berg.

VIN­BERG BÖR­JA­DE STARKT, ti­digt i mat­chen kun­de Jo­han Sjö­gerén gö­ra mål på ett in­lägg från Jesper An­ders­son vil­ket in­ne­bar 1–0.

– I förs­ta halv­lek tog vi tag i mat­chen och gjor­de även ett ti­digt mål. Ef­ter det sjönk vi och tap­pa­de li­te i för­sva­ret, vi kom in­te rätt i pres­sen och då var de in­di­vi­du­ellt skick­li­ga och lös­te en del si­tu­a­tio­ner, sa Svensson.

Ef­ter led­nings­må­let för­svann den rik­ti­ga glö­den hos hem­ma­la­get, kvit­te­ring­en för Höganäs kom fö­re pa­us och la­gen gick till halv­tids­vi­lan med 1–1.

– I halv­lek sa vi att vi var tvung­na att gå in i oss själ­va och bör­ja ta kam­pen, och i and­ra tyc­ker jag att vi kör­de över dem to­talt, där vi egent­li­gen bor­de gjort någ­ra mål till, sa Vin­bergs mål­vakt, An­ton An­ders­son.

HALV­TIDS­SNAC­KET BLEV NYC­KELN för Vin­berg i mat­chen vil­ket även trä­na­re Svensson var in­ne på,

– Vi ju­ste­ra­de en del i halv­lek och vi kom ut myc­ket bätt­re at­ti­tydsmäs­sigt i and­ra, det­ta gör att vi vann bol­lar hög­re upp i plan och ha­de fle­ra bra mål­chan­ser.

Vin­bergs 2–1-mål gjor­des på hör­na ge­nom Si­mon An­ders­son. Vin­berg fort­sat­te att ska­pa bra chan­ser men en två­måls­led­ning fick man ald­rig.

ISTÄL­LET BLEV DET stres­sigt när Höganäs bör­ja­de slå långa bol­lar och ska­pa en hel del fas­ta si­tu­a­tio­ner. Men An­ton An­ders­son var trygg sista ut­post för Vin­berg.

– I slu­tet blev det att vi backade hem men si­tu­a­tio­ner­na som upp­stod tyc­ker lös­te vi jäk­ligt bra. Vi höll un­dan dem och de ha­de inga jät­te­chan­ser till att kvit­te­ra, me­na­de An­ders­son.

Det­ta var en vik­tig se­ger för Vin­berg som tog sig upp i topp­skik­tet av ta­bel­len, ba­ra tre po­äng ef­ter se­ri­e­le­dan­de Tvåå­ker.

Bild: JONATAN BYLARS

MÅLSKYTT. Si­mon An­ders­son sat­te se­ger­må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.