Stol­pe ut för Halm­stad i ång­est­mat­chen

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL FRED­RIK JO­HANS­SON 010-471 51 31 cfj@hn.se

”Un­der de pe­ri­o­der där vi har spelö­ver­tag så ska vi ska­pa li­te bätt­re chan­ser” FRED­RIK OLS­SON

HBK

Stolp­skott av Fred­rik Ols­son på tillägg­s­tid – men ock­så tre hög­kva­li­ta­ti­va rädd­ning­ar av mål­vak­ten Isak Pet­ters­son. Halm­stads BK kun­de bå­de ha vun­nit och för­lo­rat mot Öre­bro.

Nu slu­ta­de ”ång­est­mö­tet” i bot­ten­stri­den mål­löst. Det var ing­en rik­tigt nöjd med ef­teråt.

– Det ha­de va­rit skönt att gö­ra mål. Det är li­te oli­ka ka­rak­tär på mat­chen – ett tag hål­ler de tryck och ett tag gör vi det. Så vi är väl in­te rik­tigt nöj­da med det ut­an vi vill ha mer sta­bil fotboll och bätt­re helt en­kelt, sä­ger Fred­rik Ols­son.

HAN BRÄNDE DEN bäs­ta chan­sen att fixa HBK:S förs­ta se­ger på nio mat­cher, men fick på stopp­tid i and­ra halv­lek se sitt skott från 20 me­ter träf­fa Öre­bromål­vak­ten Oscar Jans­sons hög­ra stol­pe.

– Jag spring­er li­te bort från må­let där, kol­lar var han står och det känns som att förs­ta (stol­pen) är öp­pen så jag tes­tar där. Men ty­värr så går den in­te en de­ci­me­ter till väns­ter, sä­ger Ols­son.

Han fick gläd­jas åt att HBK i al­la fall bröt sin för­lust­svit och tog sin förs­ta po­äng på sex om­gång­ar.

OCH DET FANNS fler lä­gen. Se­ad Hak­sa­ba­no­vic ha­de tre bra skott och på ett av dem ha­de Ols­son näs­tan öp­pet mål på Jans­sons re­tur, men fick in­te rik­tig träff på bol­len hårt trängd av en öre­bro­a­re.

– Jag chan­sar på att han ska sty­ra den mer åt hö­ger, men den kom­mer mer rakt ut och se­dan för­sö­ker jag sty­ra in den när han ren­sar. Men ty­värr ren­sar han in­te på mig och in, sä­ger Hbk-an­fal­la­ren.

Nej, nä­ra vin­ner inga mat­cher. Den bist­ra san­ning­en är att HBK:S an­falls­spel åte­ri­gen höll för låg kva­li­tet. En bra in­sats följ­des allt för of­ta en då­lig i näs­ta mo­ment.

– Jag tyc­ker väl att un­der de pe­ri­o­der där vi har spelö­ver­tag så ska vi ska­pa li­te bätt­re chan­ser, sä­ger Ols­son. Vad är pro­ble­met som du ser det?

– I dag tyc­ker jag att vi kanske kun­de ha va­rit li­te kal­la­re, för­sökt spe­la för­bi de­ras mitt­fälts­lin­je, kom­ma in emel­lan de­ras bac­kar och mitt­fält och för­sö­ka ope­re­ra där­i­från. Vi ha­de någ­ra för­sök med kom­bi­na­tio­ner, men in­te till­räck­ligt många.

An­falls­kol­le­gan Ko­su­ke Ki­nos­hita mis­sa­de mat­chen på grund av en in­flam­me­rad tand. Ja­pa­nen sä­ger till HP att han ska ge­nom­gå en mind­re ope­ra­tion, men hop­pas va­ra till­ba­ka till näs­ta match.

ÖRE­BRO AN­LÄN­DE TILL Halm­stad med fyra ra­ka för­lus­ter bakom sig och har in­te gjort mål un­der spjut­spet­sen Ken­ne­dy Ig­bo­a­na­ni­kes fyra mat­cher långa av­stäng­ning.

Men när­king­ar­na sak­na­de in­te hel­ler lä­gen. Vid tre till­fäl­len sat­tes HBK:S ro­sa pan­ter i må­let, Isak Pet­ters­son, på re­jält svå­ra prov.

MEST NÖJD VAR Pet­ters­son med rädd­ning­en på Jo­han Mår­tens­sons närskott ef­ter en hör­na sex mi­nu­ter ef­ter pa­u­sen.

– Där ser jag bol­len så pass sent, sä­ger Hbk-kee­pern, som lyc­ka­des sty­ra ku­lan över rib­ban.

Dess­utom sträck­te han ut sig i al­la 181 cen­ti­met­rar­na i förs­ta halv­lek och räd­da­de en far­lig fri­spark från Nor­din Ger­zic till hör­na.

Sam­ma sak när Nahir Be­sa­ra fick avan­ce­ra centralt och skju­ta.

– Han fick vand­ra li­te där, men jag kan även va­ra tyd­li­ga­re från bör­jan och sä­ga till att vi ska upp i press, med­ger Pet­ters­son – även han be­svi­ken över slut­re­sul­ta­tet:

– Det var kul att få gö­ra rädd­ning­ar, men den spon­ta­na käns­lan ef­teråt är att vi kun­de ha haft tre po­äng här.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

RÄD­DA­DE MYC­KET. Isak Pet­ters­son stod för av­gör­na­de rädd­ning­ar för sigg Halm­stads BK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.