An­ner­vi drab­bad av en mo­tor-gå­ta

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Det blev ing­en lyc­kad Stc­chelg i Fin­land för Mar­cus An­ner­vi. En tolf­te i förs­ta hea­tet följ­des av två brut­na lopp. – Det är nå­got med mo­torn. Det är fru­stre­ran­de, sa Mar­cus.

Jo­han Kristof­fers­son var över­läg­sen när han sä­songs­de­bu­te­ra­de i STCC un­der del­täv­ling­en i Fin­land. Han vann al­la tre ra­ce på Alas­ta­ro Cir­cuit där Volks­wa­gen do­mi­ne­ra­de to­talt med åt­ta av nio pall­plat­ser – och Fred­rik Ek­blom i topp i mäs­ter­ska­pet.

FÖR MAR­CUS AN­NER­VI blev det en helg i skymun­dan. Men en mas­sa strul på vägen. Det bör­ja­de re­dan vid start.

– Jag mis­sa­de start­lam­por­na. Jag vän­ta­de på fem se­kun­der­kvar-skyl­ten och så star­ta­de lop­pet. Se­dan var det strul fram­för med kär­ringstopp och an­nat. Så jag kom i väg sist. Det be­tyd­de en 20:e plats. – Se­dan är jag nöjd med upp­kör­ning­en. Det blev ett par fi­na om­kör­ning­ar. Den slu­ta­de med en 12:e plats. – Det kun­de ha bli­vit bland de tio men det var ett par fin­nar som stäng­de mig hela ti­den på slu­tet, sa Mar­cus.

Men i and­ra hea­tet gick det fel di­rekt.

– Mo­torn gick in­te rent. Det märk­tes di­rekt. Vi för­sök­te i de­pån men kom ald­rig på vad det var. Sam­ma vi­sa i tred­je hea­tet. – Det är in­te myc­ket att gö­ra åt. Det är en ma­te­ri­alsport. Även om vi har ny mo­tor in­för sä­song­en kan det va­ra skill­nad mot de and­ra. Men vad som hänt med mo­torn är en gå­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.