Kla­ra­re po­li­cy för re­li­giös kläd­sel

Hallands Nyheter - - Sporten - LAS­SE MANNHEIMER/TT

Dess­utom ska man se över möj­lig­he­ten att in­rät­ta en vis­sel­blå­sar­funk­tion dit man kan vän­da sig ano­nymt för att lyf­ta oe­gent­lig­he­ter, samt om det finns skäl att för­länga pre­skrip­tions­ti­den för hän­del­ser rik­ta­de mot barn och unga.

En etisk kod, en id­rot­tens om­buds­man och en ge­men­sam po­li­cy för bä­ran­det av re­li­giö­sa sym­bo­ler, men inga nya id­rot­ter. Rik­sid­rotts­mö­tet i Karl­stad gav många nya be­slut, men ing­et klart be­sked om hur svenskt an­ti­dop­nings­ar­be­te ska ut­fö­ras.

Che­er­le­a­ding, e-sport och is­lands­häs­tar­na får vän­ta på sin tur. På Rik­sid­rotts­mö­tet be­slu­ta­de man att se över kri­te­ri­er­na för vad som krävs för att väl­jas in i Rik­sid­rotts­för­bun­det, och de nu­va­ran­de med­lem­san­sök­ning­ar­na åter­re­mit­te­ras till näs­ta stäm­ma 2019.

– Vi be­hö­ver tän­ka ige­nom hur vi vill job­ba med med­lems­ut­veck­ling­en, sa­de Tom­my Ohl­ström, le­da­mot i Rik­sid­rotts­sty­rel­sen.

Stäm­man rös­ta­de ock­så ige­nom en ge­men­sam po­li­cy för id­rotts­rö­rel­sen, som ska gö­ra det lät­ta­re att ta ställ­ning i frå­gor som gäl­ler ex­em­pel­vis spel med hu­vud­bo­nad och bä­ran­det av re­li­giö­sa sym­bo­ler.

FRÅ­GAN BLEV AK­TU­ELL i hös­tas när Hud­dinge bas­kets No­ha Ber­han för­bjöds att spe­la med slö­ja, men se­dan fick dis­pens.

Från och med den 1 ok­to­ber är dis­pen­sen in­te nöd­vän­dig, ef­tersom In­ter­na­tio­nel­la bas­ket­för­bun­dets nya reg­ler, som trä­der i kraft då, tillå­ter spel med hu­vud­bo­nad.

En rad förslag för att stär­ka barn­rätts­per­spek­ti­vet rös­ta­des ock­så ige­nom. Däribland en etisk kod som ska för­tyd­li­ga id­rotts­rö­rel­sens vär­de­grund, lik­som in­fö­ran­det av en id­rot­tens om­buds­man.

VANN TÄVLING PÅ RIDSKOLEHÄSTAR

se över möj­lig­he­ten att in­rät­ta en vis­sel­blå­sar­funk­tion dit man kan vän­da sig ano­nymt för att lyf­ta oe­gent­lig­he­ter, samt om det finns skäl att för­länga pre­skrip­tions­ti­den för hän­del­ser rik­ta­de mot barn och unga.

Där­e­mot blev det ing­et tyd­ligt be­slut i frå­gan om det svens­ka an­ti­dop­nings­ar­be­tet.

EF­TER ATT FRÅ­GAN ha­de skju­tits upp på fre­da­gen ena­des stäm­man om en lös­ning där man skynd­samt ska in­le­da en di­a­log med In­ter­na­tio­nel­la an­ti­dop­nings­by­rån Wa­da, för att sä­ker­stäl­la att Sverige föl­jer världsan­ti­dop­nings­ko­den.

Först därefter kan man be­stäm­ma om Sverige mås­te bil­da en fri­ståen­de an­ti­dop­nings­or­ga­ni­sa­tion (Na­do).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.