En li­ten bit av USA knac­kar på KONSERT:

”BOR­DE LAGSTADGAS”

Hallands Nyheter - - Kultur & Noje - PIERRE ERIKS­SON

När Miles Nielsen spar­kar igång sitt Rusted He­arts en bit ef­ter kloc­kan tju­got­re är det som om han till­för den sista och av­gö­ran­de kom­po­nen­ten som lyf­ter kväl­lens mu­si­ka­lis­ka tre­stegs­ra­ket ge­nom at­mo­sfä­ren och ut i om­lopps­ba­na. Med sin egen­sin­ni­ga bland­ning av klas­sisk ame­ri­kansk rock (tänk Tom Pet­ty och Wil­co), 60-tals­soul (Otis Red­ding) och po­wer­pop från 90-ta­let (Jel­ly­fish) är den Il­li­no­is-ba­se­ra­de grup­pen full­kom­ligt oe­mot­stånd­lig li­ve. De nä­ra har­mo­ni­er­na i stäm­sång­en och det kol­lek­ti­va dri­vet ska­par till­räck­ligt myc­ket ener­gi för att er­sät­ta bå­de Ring­hals 1 och 2 och dess­utom lu­ra de mest stel­ben­ta be­sö­kar­na i lo­ka­len att vic­ka på höf­ter­na i takt. Och det är svårt att in­te hål­la med den smått eu­fo­ris­ke be­sö­ka­re som kon­sta­te­rar att ”det här är det bäs­ta ni bo­kat på länge.”

DET ÄR FASCINERANDE att se vil­ka mu­si­ka­lis­ka ek­vi­li­bris­ter som gång på gång dy­ker upp i Fal­ken­berg tack va­re stans Root­sy-en­tu­si­as­ter. Om hallän­ning­ar­na ha­de stör­re vett skul­le de in­stäl­la sig man­grant för att få en säll­synt mu­si­ka­lisk upp­le­vel­se. Det här är ar­tis­ter som nor­malt spe­lar för långt stör­re publi­ker och att få se dem i ett så­dant här in­timt sam­man­hang är en verk­lig yn­nest.

Det här är mu­sik som ryms inom den bro­ki­ga och in­klu­de­ran­de fa­milj som of­ta be­teck­nas som ame­ri­ca­na. Även om de mu­si­ka­lis­ka in­flu­en­ser­na kan spre­ta – här hit­tar man så­väl blu­egrass, blues och tra­di­tio­nell country som folk­mu­sik, rock och go­spel – de­lar samt­li­ga ame­ri­ca­na-ar­tis­ter någ­ra ge­men­sam­ma egen­ska­per. De gör al­la mu­sik där be­rät­tan­det står i fo­kus, med tex­ter som tar upp li­vets al­la skift­ning­ar, som slår an på dju­pet så att det vi­bre­rar in­om­bords. Mu­sik som åstad­kom­mer den där svår­de­fi­ni­er­ba­ra käns­lan som ba­ra upp­står när ar­tist och publik till­sam­mans ger sig hän. Mu­sik som har boot­sen djupt ned­kör­da i väg­dam­met och be­fin­ner sig så långt ifrån listja­gan­de big bu­si­ness man kan kom­ma.

LOS ANGELES-BA­SE­RA­DE DU­ON Jim and Sam in­le­der kväl­lens ka­val­kad med av­ska­lad en­kel­het och in­ta­gan­de sing­er/song­wri­ter-at­mo­sfär. Pa­ret som ge­nom­för det ud­da pro­jek­tet ”en konsert om da­gen” un­der ett år (ja, på rik­tigt en konsert var­je dag), gör här spel­ning num­mer 199. En­dast för­sed­da med en akus­tisk gi­tarr, en stor­mem­bran­mik­ro­fon som tar upp allt ljud och två fan­tas­tis­ka rös­ter lyc­kas de fånga publi­kens upp­märk­sam­het från förs­ta ac­kor­det. Det är som om folk knappt vå­gar an­das un­der lå­tar­na för att in­te bry­ta stäm­ning­en och frå­gan är om det nå­gon­sin har va­rit li­ka tyst i den van­ligt­vis gans­ka stö­ki­ga Tryck­hal­len.

Tre ame­ri­kans­ka band som gör att man tap­par an­dan en helt van­lig lör­dags­kväll i maj. Det är synd att in­te fler har upp­täckt det­ta mu­si­ka­lis­ka smör­gås­bord.

THE MULLIGAN BROTHERS (som in­te alls är brö­der ut­an har häm­tat nam­net från ett gol­fut­tryck) tar över och fort­sät­ter i sam­ma an­da av star­ka me­lo­di­er, fe­no­me­nal stäm­sång fram­för­da med av­slapp­nad at­ti­tyd och visar att man in­te be­hö­ver mer än akus­tisk gi­tarr, fi­ol och bas för att ska­pa bå­de sväng och dy­na­mik. Sen ska­dar det in­te att man har en av mu­sik­värl­dens var­mas­te rös­ter i Ross Newell och en upp­sjö re­fräng­star­ka lå­tar.

Egent­li­gen bor­de det lagstadgas om åt­minsto­ne ett ob­li­ga­to­riskt be­sök för al­la var­ber­ga­re och fal­ken­ber­ga­re över tret­tio på nå­gon av sä­song­ens åter­stå­en­de ame­ri­ca­na-kon­ser­ter i folk­bildan­de syf­te. Det är egent­li­gen ovä­sent­ligt vil­ket namn som står på af­fi­schen, det en­da man med sä­ker­het vet är att det ald­rig blir då­ligt när en li­ten bit av USA öd­mjukt knac­kar på hallän­ning­ar­nas dörr.

KONSERTRECENSION:

JIM AND SAM, THE MULLIGAN BROTHERS, MILES NIELSEN & THE RUSTED HE­ARTS Tryck­hal­len, Fal­ken­berg Lör­dag 20 maj

”Mu­sik som har boot­sen djupt ned­kör­da i väg­dam­met och be­fin­ner sig så långt ifrån listja­gan­de big bu­si­ness man kan kom­ma”

Bild: PIERRE ERIKS­SON

AME­RI­CA­NA. ”Vi är ge­nu­int tack­sam­ma över att få va­ra här”, sä­ger Ross Newell i The Mulligan Brothers och be­kräf­tar te­sen att ame­ri­ca­na-ar­tis­ter är sär­de­les öd­mju­ka och jord­nä­ra mu­si­ker. Den som mis­sa­de The Mulligan Brothers i lör­dags får en ny chans 24 maj då ban­det spe­lar i Halm­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.